Serwis Korporacyjny

USTALENIE OSTATECZNEJ LICZBY AKCJI NOWEJ EMISJI,...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

USTALENIE OSTATECZNEJ LICZBY AKCJI NOWEJ EMISJI, KTÓRE ZOSTANĄ ZAOFEROWANE PRZEZ SPÓŁKĘ, ICH CENY EMISYJNEJ ORAZ LICZBY JEDNOSTKOWYCH PRAW POBORU UPRAWNIAJĄCYCH DO OBJĘCIA JEDNEJ AKCJI NOWEJ EMISJI

24/08/2023 14:12

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z zakończeniem procesu analizy możliwych parametrów emisji oraz oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii AB („Akcje Nowej Emisji”), o których mowa w Uchwale nr 3/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie (m.in.) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji („Uchwała Emisyjna”), mając na względzie rzeczywiste zapotrzebowanie Spółki na kapitał wynoszące 750 mln zł (górna granica przedziału oczekiwanych przez Spółkę wpływów z oferty Akcji Nowej Emisji komunikowanego w dniu 22 lutego 2023 r. raportem bieżącym Spółki nr 6/2023) oraz interes Spółki (maksymalizacja wpływów z oferty przy jednoczesnym zapewnieniu sukcesu emisji), po konsultacji z większościowymi akcjonariuszami Spółki, Zarząd Spółki podjął w dniu 24 sierpnia 2023 r. uchwałę w sprawie ustalenia ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji oferowanych przez Spółkę, ich ceny emisyjnej oraz liczby jednostkowych praw poboru uprawniających do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji („Uchwała”).

Zgodnie z Uchwałą:

  1. Zarząd Spółki ustala cenę emisyjną 1 (słownie: jednej) Akcji Nowej Emisji na 72 złote (słownie: siedemdziesiąt dwa złote);
  2. Zarząd Spółki ustala ostateczną liczbę oferowanych Akcji Nowej Emisji na 10 416 667 (słownie: dziesięć milionów czterysta szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) Akcji Nowej Emisji, w związku z czym ostateczna suma, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki została ustalona na 20 833 334 złote (słownie: dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery złote); oraz
  3. w związku z ustaleniem ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby oferowanych Akcji Nowej Emisji, 1 (słownie: jedno) Prawo Poboru uprawniać będzie do objęcia 0,15593288585 Akcji Nowej Emisji, a tym samym 6,41301541078 Praw Poboru uprawniać będzie do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Nowej Emisji.

Uzgodnienie ceny emisyjnej oraz ostateczniej liczby Akcji Nowej Emisji oferowanych przez Spółkę zostało zaakceptowane przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 3 ust. 4 Uchwały Emisyjnej.

 

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji o inwestowaniu w akcje Spółki, a tym samym nie stanowią, ani nie należy ich interpretować jako oferty, próby pozyskania lub zaproszenia do sprzedaży lub emisji, lub ofertę, próbę pozyskania lub zaproszenie do gwarantowania, kupna lub innego nabycia papierów wartościowych Spółki ani zachętę / rekomendację do podjęcia działalności inwestycyjnej.

Oferta publiczna Akcji Nowej Emisji przeprowadzona zostanie na podstawie prospektu, pod warunkiem jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnienia do wiadomości publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stronach internetowych Spółki (https://www.polenergia.pl/) oraz, wyłączenie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej.

Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są również przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close