Serwis Korporacyjny

WARUNKOWA REJESTRACJA PRAW DO AKCJI SERII...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

WARUNKOWA REJESTRACJA PRAW DO AKCJI SERII AA W KDPW

24/02/2022 18:16

Zarząd spółki Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 24 lutego 2022 r., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) dokonał warunkowej rejestracji papierów wartościowych Emitenta, tj.: 21.358.699 (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 2 PLN każda („Prawa do Akcji”), pod warunkiem ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o dopuszczeniu Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym. Informacja o rejestracji Praw do Akcji zostanie przekazana w formie komunikatu operacyjnego KDPW.

podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close