Serwis Korporacyjny

WPŁYW USTAWY Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

WPŁYW USTAWY Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2022 R. O ŚRODKACH NADZWYCZAJNYCH MAJĄCYCH NA CELU OGRANICZENIE WYSOKOŚCI CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ WSPARCIU NIEKTÓRYCH ODBIORCÓW W 2023 ROKU NA GRUPĘ POLENERGIA S.A.

16/12/2022 20:02

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent” lub „Spółka”), po przeprowadzeniu wstępnej analizy wpływu ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz przepisów wykonawczych przyjętych na jej podstawie (według stanu prawnego obowiązującego w dniu publikacji niniejszego raportu: „Nowe Regulacje”) na Spółkę i jej grupę kapitałową („Grupa Emitenta”), w kontekście prac nad projektem budżetu Grupy Emitenta na rok 2023, niniejszym informuje o szacunkowym, spodziewanym wpływie Nowych Regulacji na Grupę Emitenta.

Zgodnie z aktualną na dzień publikacji niniejszego raportu oceną, Emitent spodziewa się, iż Nowe Regulacje będą miały istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy Emitenta w 2023 roku.

Wobec powyższego, Emitent przedstawia szacowany wpływ netto Nowych Regulacji na skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Emitenta w roku 2023, rozumiany jako różnica pomiędzy hipotetycznym, szacowanym poziomem skonsolidowanego wyniku EBITDA, jaki mógłby zostać osiągnięty przez Grupę Emitenta w przypadku braku Nowych Regulacji, a szacowanym poziomem tego wskaźnika przy uwzględnieniu Nowych Regulacji.

Tak określony wpływ netto Nowych Regulacji na skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Emitenta w roku 2023 Emitent szacuje – w scenariuszu, który Emitent uznaje za najbardziej prawdopodobny w oparciu o ocenę aktualną na dzień publikacji niniejszego raportu – na kwotę około minus 180 milionów złotych. Szacunki te obarczone są ryzykiem i niepewnością, wynikającymi przede wszystkim z: (a) niepewności regulacyjnej i możliwych zmian stanu prawnego (w tym w zakresie wykładni i praktyki stosowania Nowych Regulacji), (b) niepewności rynkowej, w tym wpływu Nowych Regulacji na hurtowy rynek energii elektrycznej i poziom cen transakcyjnych, i związaną z tym strukturę podaży i popytu na energię elektryczną oraz godzinową zmienność cen energii elektrycznej, (c) wpływu Nowych Regulacji na koszty profilu związane z produkcją energii elektrycznej z aktywów OZE, (d) niepewności w zakresie przyjętych założeń na potrzeby oszacowania poziomu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, (e) działań kontrahentów, w tym związanych z wpływem, jaki Nowe Regulacje mogą mieć na ich działalność oraz (f) szeregu czynników biznesowych, komercyjnych, organizacyjnych i technicznych w Grupie Emitenta, jak również czynników niezależnych od Grupy Emitenta (w tym wolumenu energii wytwarzanej w instalacjach OZE Grupy Emitenta, będącego pochodną warunków pogodowych). Z uwagi na powyższe, rzeczywisty wpływ Nowych Regulacji na skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Emitenta za rok 2023 może się różnić od szacunku przedstawionego powyżej.

Ponieważ równocześnie Emitent spodziewa się wzrostu mocy wytwórczych w Grupie Emitenta, wpływ netto Nowych Regulacji na Grupę Emitenta jako całość został oszacowany z uwzględnieniem w wynikach analizy spodziewanego wzrostu mocy wytwórczych.

Emitent nie podaje prognoz wyników dotyczących przyszłych okresów. Nie stanowią ich również powyższe dane liczbowe. Jest to jedynie szacunek wpływu netto Nowych Regulacji opracowany na podstawie wieloaspektowych analiz wewnętrznych prowadzonych w toku prac nad projektem budżetu Grupy Emitenta na rok 2023. Na ostateczne wyniki Grupy Emitenta może mieć wpływ szereg czynników o charakterze regulacyjnym, rynkowym, operacyjnym i losowym. Tym samym dokładny wymiar wpływu Nowych Regulacji jest niemożliwy do precyzyjnego oszacowania oraz uzależniony jest również od czynników pozostających poza kontrolą Emitenta. Emitent nie będzie aktualizował przedstawionej w niniejszym raporcie informacji, chyba że zidentyfikuje nową informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1, ze zm., „Rozporządzenie MAR”).

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close