Serwis Korporacyjny

WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA 2022 ROK

08/03/2023 19:51

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane wstępne, szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Polenergia S.A. („Grupa”) za 2022 rok.

Na wyniki finansowe Grupy osiągnięte w 2022 roku (w szczególności w drugim i trzecim kwartale) wpłynęła niespotykana do tej pory skala zmienności cen energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz trudna sytuacja w systemach elektroenergetycznych w Europie. Skutkowała ona między innymi znaczącym wzrostem kosztu profilu negatywnie wpływającym na marżę ze sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej z farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz wynik ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców. Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego i regulacyjnego Grupa osiągnęła wyższy wynik EBITDA w czwartym kwartale 2022 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz utrzymała wynik EBITDA za cały 2022 rok na poziomie zbliżonym do wyniku EBITDA za rok 2021.

W okresie dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2022 roku skorygowany wynik EBITDA Grupy wyniósł 354,4 mln zł i był niższy o 6,8 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczyniły się do tego głównie:

– niższy wynik na optymalizacji produkcji energii elektrycznej w Elektrociepłowni Nowa Sarzyna („ENS”) w roku 2022 wobec bardzo pozytywnego wyniku osiągniętego w roku 2021,

– brak przychodów z systemu rekompensat ENS w związku z zakończeniem systemu wsparcia,

– niższy wynik na sprzedaży ciepła w ENS wskutek wyższych cen gazu i uprawnień do emisji CO2 w roku 2022 (kompensata rozliczeń dotycząca wyższych cen gazu została rozpoznana w grudniu 2021 roku),

– niższy wynik na sprzedaży energii elektrycznej z aktywów OZE (należących do Grupy oraz zewnętrznych) w konsekwencji istotnego wzrostu kosztu profilu oraz odchyleń wolumenowych produkcji aktywów od pozycji zabezpieczających sprzedaż.

Powyższe efekty zostały w znaczącym stopniu skompensowane przez wyższy wynik w segmencie lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych, spowodowany wyższym wolumenem produkcji na skutek lepszych warunków wietrznych w pierwszym kwartale 2022 roku oraz wzrostem mocy wytwórczych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Skorygowany wynik EBITDA Grupy w samym czwartym kwartale 2022 roku wyniósł 110,0  mln zł i był wyższy o 31,2 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczyniły się do tego głównie:

– wyższy wynik w segmencie lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych spowodowany wzrostem mocy wytwórczych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego,

– wyższy wynik na sprzedaży energii elektrycznej z aktywów OZE (należących do Grupy oraz zewnętrznych) w konsekwencji wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej i niższego wpływu kosztów profilu wiatrowego (względem zabezpieczonej ceny sprzedaży) oraz wyższego obsługiwanego wolumenu za sprawą wzrostu portfela projektów wytwórczych oraz w konsekwencji zawarcia porozumień z klientami częściowo kompensujących negatywną marżę wcześniejszych okresów 2022 roku,

– wynik na sprzedaży rozwiązań w zakresie energetyki prosumenckiej, w tym paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła.

Powyższe efekty były częściowo skompensowane przez niższy wynik ENS wynikający z niższego wyniku na optymalizacji pracy elektrociepłowni (w związku z brakiem sprzyjających warunków rynkowych w 2022 r.) oraz niższego wyniku na sprzedaży ciepła wskutek wyższych cen gazu i uprawnień do emisji CO2 (kompensata rozliczeń dotycząca wyższych cen gazu została rozpoznana w grudniu 2021 roku).

W okresie dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2022 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 162,0 mln zł, co stanowi spadek w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 25,2 mln zł. W samym czwartym kwartale 2022 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 54,3 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 15,9 mln zł. Zmiana skorygowanego zysku netto w okresie czterech kwartałów 2022 roku oraz w samym czwartym kwartale 2022 roku została spowodowana głównie opisanymi powyżej czynnikami wpływającymi na skorygowany wynik EBITDA, wyższą amortyzacją wynikającą ze wzrostu mocy wytwórczych, wyższymi przychodami z tytułu odsetek od lokat oraz znacznym wzrostem kosztów finansowych wynikającym ze wzrostu poziomu zadłużenia, wyższych stóp procentowych oraz wyższego wykorzystania instrumentów finansujących depozyty zabezpieczające dla transakcji zawartych na rynku regulowanym i rozliczenia z klientami.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne skonsolidowane wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy za 2022 rok, którego publikację zaplanowano na 30 marca 2023 roku.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1, ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close