Serwis Korporacyjny

WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA DZIEWIĘĆ MIESIĘCY 2021 R.

05/11/2021 11:31

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane wstępne, szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2021 r.

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 roku skorygowany wynik EBITDA Grupy Polenergia („Grupa”) wyniósł 282,3 mln zł i był wyższy o 81,5 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczynił się do tego głównie wyższy wynik w segmencie gazu i czystych paliw (wzrost o 89,3 mln zł) oraz w segmencie obrotu i sprzedaży (wzrost o 22,9 mln zł) w związku z realizacją procesu optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna zgodnie z postanowieniami umowy o Świadczenie Usług Zarządzania Portfelem oraz Sprzedaży Energii Elektrycznej, Paliw Gazowych oraz Uprawnień do Emisji („SLA”). Wyższy wynik skompensowany został częściowo przez niższy wynik segmentu lądowych farm wiatrowych (spadek o 29,1 mln zł) spowodowany niższym poziomem produkcji wynikającym z niższej wietrzności.

W okresie trzech kwartałów 2021 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 148,8 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 62,9 mln zł.

Skorygowany wynik EBITDA w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 95,1 mln zł i był wyższy o 42,0 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczynił się do tego głównie wyższy wynik w segmencie gazu i czystych paliw (o 33,9 mln zł) oraz w segmencie obrotu i sprzedaży (o 4,5 mln zł) w związku realizacją procesu optymalizacji pracy ENS zgodnie z postanowieniami umowy SLA.

W trzecim kwartale 2021 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 53,7 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 36,8 mln zł.

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na wyniki pierwszych trzech kwartałów 2021 r. i 3 kwartału 2021 r. był proces „odwracania” transakcji terminowych zabezpieczających produkcję i sprzedaż ENS w 3 i 4 kwartale 2021 r. oraz w 2022 r. w ramach procesu optymalizacji pracy tej elektrociepłowni. Zmiany poziomu marżowości wynikające ze zmian poziomów cen energii elektrycznej, gazu i uprawnień do emisji CO2 związanych z produkcją energii elektrycznej w ENS tzw. Clean Spark Spread („CSS”) pozwoliły na podjęcie decyzji o ograniczeniu planowanej produkcji i zamknięciu pozycji na rynku terminowym dla ww. okresów.

Wycena odpowiednich instrumentów finansowych związanych z powyższymi transakcjami zgodnie z MSSF 9 oznacza rozpoznanie w wyniku 3 kwartału 2021 r. na poziomie Grupy: (i) wyniku na przewidywanej produkcji ENS dla ww. przyszłych okresów, których dotyczyły zawarte transakcje, tj. 7,5 mln zł (narastająco: 18,7 mln zł) – jest to przesunięcie czasowe, oraz (ii) wpływu dodatkowych optymalizacji oraz zmian CSS w wysokości 22,5 mln zł (narastająco: 45,8 mln zł). Wpływ wyceny tych transakcji na wynik EBITDA w trzecim kwartale 2021 r. został zaprezentowany w segmencie obrotu i sprzedaży w kwocie 9,2 mln zł (narastająco: 17,9 mln zł), oraz w segmencie gazu i czystych paliw w kwocie 20,7 mln zł (narastająco: 46,6 mln zł).

Efekt realizacji transakcji dotyczący 3 kwartału 2021 r., których wycena została rozpoznana w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półroczne 2021 r. został ujęty w wyniku zrealizowanym w kwocie 17,1 mln zł pomniejszając wartość wyceny na 30 września 2021 r.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej Polenergia S.A. za 3 kwartał 2021 r., którego publikację zaplanowano na 23 listopada 2021 r.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close