Serwis Korporacyjny

WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA DZIEWIĘĆ MIESIĘCY 2022 ROKU

02/11/2022 18:56

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane wstępne, szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Polenergia S.A. („Grupa”) za dziewięć miesięcy 2022 roku.

Na wyniki finansowe Grupy osiągnięte w okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2022 roku (w szczególności w drugim i trzecim kwartale) wpłynęła niespotykana do tej pory skala zmienności cen energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz trudna sytuacja w systemach elektroenergetycznych w Europie. Skutkowała ona między innymi znaczącym wzrostem kosztu profilu negatywnie wpływającym na przychody ze sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej z farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz wynik ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców.

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2022 roku skorygowany wynik EBITDA Grupy wyniósł 244,3 mln zł i był niższy o 38,0 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczyniły się do tego głównie:

– niższy wynik na optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna („ENS”) w roku 2022 (która pozytywnie wpłynęła na wynik w 2021 roku),

– niższy wynik na sprzedaży energii elektrycznej z aktywów OZE (należących do Grupy oraz zewnętrznych) w konsekwencji istotnego wzrostu kosztu profilu oraz odchyleń wolumenowych produkcji aktywów od pozycji zabezpieczającej sprzedaż,

– powyższe efekty były częściowo skompensowane przez wyższy wynik w segmencie lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych spowodowany wyższym wolumenem produkcji na skutek lepszych warunków wietrznych w pierwszym kwartale 2022 roku oraz wzrostem mocy wytwórczych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Skorygowany wynik EBITDA Grupy w samym trzecim kwartale 2022 roku wyniósł 33,0 mln zł i był niższy o 62,1 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczyniły się do tego głównie:

– niższy wynik na sprzedaży energii elektrycznej z aktywów OZE (należących do Grupy oraz zewnętrznych) w konsekwencji istotnego wzrostu kosztu profilu oraz odchyleń wolumenowych produkcji aktywów od pozycji zabezpieczającej sprzedaż,

– niższy wynik na sprzedaży energii do odbiorców w konsekwencji znaczącego wzrostu kosztu profilu odbiorców i odchyleń wolumenowych od pozycji zabezpieczających oczekiwane zużycie,

– niższy wynik na optymalizacji pracy ENS (w związku z brakiem sprzyjających warunków rynkowych), która w pozytywny sposób wpłynęła na wynik w analogicznym okresie 2021 roku,

– powyższe efekty były częściowo skompensowane przez wyższy wynik w segmencie lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych spowodowany wzrostem mocy wytwórczych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W okresie trzech kwartałów 2022 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 107,7 mln zł, co stanowi spadek w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 41,0 mln zł. W samym trzecim kwartale 2022 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł -11,3 mln zł, co stanowi spadek w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 65,0 mln zł. Spadek skorygowanego zysku netto w okresie trzech kwartałów 2022 roku oraz w samym trzecim kwartale 2022 roku został spowodowany głównie opisanymi powyżej czynnikami wpływającymi na skorygowany wynik EBITDA, wyższą amortyzacją wynikającą ze wzrostu mocy wytwórczych oraz znacznym wzrostem kosztów finansowych  wynikającym ze wzrostu mocy wytwórczych, wyższych stóp procentowych oraz wyższego wykorzystania instrumentów finansujących depozyty zabezpieczające dla transakcji zawartych na rynku regulowanym i rozliczenia z klientami.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne skonsolidowane wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy za trzeci kwartał 2022 roku, którego publikację zaplanowano na 23 listopada 2022 roku.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1, ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close