Serwis Korporacyjny

WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA DZIEWIĘĆ MIESIĘCY 2023 ROKU

15/11/2023 19:45

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane wstępne, szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Polenergia S.A. („Grupa”) za dziewięć miesięcy 2023 roku.

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2023 roku skorygowany wynik EBITDA Grupy wyniósł 419,8 mln zł i był wyższy o 175,4 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczynił się do tego głównie wyższy wynik segmentu obrotu i sprzedaży, co jest głównie konsekwencją wyższych wyników na: handlu energią z aktywów OZE, agregacji OZE, handlu energią elektryczną i obsłudze biznesu, obsłudze kontraktu Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna z wykorzystaniem krótkoterminowej zmienności CSS (Clean Spark Spread) oraz pozostałej działalności uwzględniającej głównie sprzedaż paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Wyższy skorygowany wynik EBITDA w porównaniu do wyniku z analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano również w segmencie farm wiatrowych, co jest przede wszystkim konsekwencją rozpoczęcia produkcji w farmach wiatrowych Dębsk, Kostomłoty, Grabowo i Piekło oraz wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów w stosunku do cen z roku 2022 (w którym obowiązywały ceny wynikające z zawartych w poprzednich latach transakcji zabezpieczających). Powyższe efekty zostały częściowo skompensowane przez niższy wynik segmentu dystrybucji z powodu opóźnienia wejścia w życie nowej taryfy dystrybucyjnej oraz wyższe koszty operacyjne w Centrali wynikające ze wzrostu skali działalności.

W pierwszych trzech kwartałach 2023 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 213,7 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 105,9 mln zł. Zmiana skorygowanego zysku netto w okresie dziewięciu miesięcy 2023 roku została spowodowana głównie opisanymi powyżej czynnikami wpływającymi na skorygowany wynik EBITDA, wyższą amortyzacją wynikającą głównie ze wzrostu mocy wytwórczych, wyższymi przychodami z tytułu odsetek od lokat oraz wzrostem kosztów finansowych wynikającym ze wzrostu poziomu zadłużenia oraz wyższych stóp procentowych.

Skorygowany wynik EBITDA w trzecim kwartale 2023 roku wyniósł 110,9 mln zł i był wyższy o 77,9 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczynił się do tego głównie wyższy wynik w segmencie obrotu i sprzedaży przede wszystkim w efekcie wyższych wyników na: handlu energią z aktywów OZE, agregacji OZE, handlu energią elektryczną i obsłudze biznesu oraz sprzedaży energii związanej głównie z realizacją wyższej marży na portfelu kontraktów na dostawę energii elektrycznej. Poprawę wyniku odnotowano także w segmencie farm wiatrowych głównie w wyniku rozpoczęcia produkcji w farmach wiatrowych Grabowo i Piekło oraz wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów w stosunku do cen z roku 2022 (w którym obowiązywały ceny wynikające z zawartych w poprzednich latach transakcji zabezpieczających).

W trzecim kwartale 2023 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 43,9 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 55,2 mln zł.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne skonsolidowane wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej Polenergia za trzeci kwartał 2023 roku, którego publikację zaplanowano na 22 listopada 2023 roku.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1, ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close