Serwis Korporacyjny

WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2023 ROKU

11/08/2023 19:12

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane wstępne, szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Polenergia S.A. („Grupa”) za pierwsze półrocze 2023 roku.

W pierwszym półroczu 2023 roku skorygowany wynik EBITDA Grupy wyniósł 308,9 mln zł i był wyższy o 97,5 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczynił się do tego głównie wyższy wynik segmentu farm wiatrowych, co jest przede wszystkim konsekwencją rozpoczęcia produkcji w farmach wiatrowych Dębsk i Kostomłoty oraz wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów w stosunku do 2022 roku (w którym obowiązywały ceny wynikające z zawartych w poprzednich latach transakcji zabezpieczających). Wyższy skorygowany wynik EBITDA w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano również w segmencie obrotu i sprzedaży, co jest głównie konsekwencją wyższych wyników na: handlu energią z aktywów OZE, agregacji OZE, handlu certyfikatami z farm wiatrowych oraz sprzedaży paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Powyższe efekty zostały częściowo skompensowane przez niższy wynik segmentu dystrybucji z powodu opóźnienia wejścia w życie nowej taryfy dystrybucyjnej oraz wyższe koszty operacyjne w Centrali wynikające ze wzrostu skali działalności.

W pierwszym półroczu 2023 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 169,8 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 50,8 mln zł. Zmiana skorygowanego zysku netto w pierwszym półroczu 2023 roku została spowodowana głównie opisanymi powyżej czynnikami wpływającymi na skorygowany wynik EBITDA, wyższą amortyzacją wynikającą głównie ze wzrostu mocy wytwórczych, wyższymi przychodami z tytułu odsetek od lokat oraz wzrostem kosztów finansowych wynikającym ze wzrostu poziomu zadłużenia oraz wyższych stóp procentowych.

Skorygowany wynik EBITDA w drugim kwartale 2023 roku wyniósł 107,6 mln zł i był wyższy o 75,2 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczynił się do tego głównie wyższy wynik w segmencie obrotu i sprzedaży przede wszystkim w efekcie wyższych wyników na: handlu energią z aktywów OZE, sprzedaży energii, agregacji OZE, handlu energią elektryczną i obsłudze biznesu oraz sprzedaży paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła. Poprawę wyniku odnotowano także w segmencie gazu i czystych paliw w związku z wyższym wynikiem na optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna oraz wyższej marży na sprzedaży ciepła.

W drugim kwartale 2023 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 47,6 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 44,1 mln zł.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne skonsolidowane wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w skonsolidowanym raporcie półrocznym Grupy Kapitałowej Polenergia za pierwsze półrocze 2023 roku, którego publikację zaplanowano na 24 sierpnia 2023 roku.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1, ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close