Serwis Korporacyjny

WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2021

21/03/2022 18:13

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane wstępne, szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za dwanaście miesięcy 2021 roku.

W okresie dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2021 roku skorygowany wynik EBITDA Grupy Polenergia („Grupa”) wyniósł 361,2 mln zł i był wyższy o 104,4 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczynił się do tego głównie wzrost wyniku segmentu gazu i czystych paliw (o 117,0 mln zł) w związku z optymalizacją pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna (“ENS”). Wzrost wyniku EBITDA skompensowany został częściowo przez niższy wynik segmentu lądowych farm wiatrowych (spadek o 9,8 mln zł) spowodowany niższym poziomem produkcji wynikającym z gorszych warunków wietrznych w porównaniu do 2020 roku.

W okresie dwunastu miesięcy 2021 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 187,2 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 76,2 mln zł.

Skorygowany wynik EBITDA Grupy w czwartym kwartale 2021 roku wyniósł 78,9 mln zł i był wyższy o 22,9 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczynił się do tego głównie wzrost wyniku segmentu gazu i czystych paliw (wzrost o 27,8 mln zł) spowodowany wyższym wynikiem na sprzedaży ciepła i usług systemowych (generacja wymuszona) oraz wzrost wyniku segmentu lądowych farm wiatrowych (o 19,3 mln zł) w efekcie wyższej wietrzności oraz produkcji z wprowadzonej do eksploatacji farmy wiatrowej Szymankowo i produkcją w okresie rozruchu budowanej farmy wiatrowej Dębsk. Powyższe czynniki zostały częściowo skompensowane niższym wynikiem segmentu obrotu i sprzedaży (spadek o 22,5 mln zł) spowodowanym wyższymi kosztami profilu związanymi z obsługą aktywów OZE i spadkiem wyniku na sprzedaży energii dla klientów strategicznych w związku z wyceną transakcji terminowych.

W czwartym kwartale 2021 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 38,4 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 13,3 mln zł.

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na wyniki 2021 roku i 4. kwartału 2021 r. był proces „odwracania” transakcji terminowych zabezpieczających produkcję i sprzedaż energii elektrycznej w ENS w 3. i 4. kwartale 2021 r., w 2022 r. oraz częściowo w roku 2023 w ramach procesu optymalizacji pracy tej elektrociepłowni. Zmiany poziomu marżowości wynikające ze zmian poziomów cen energii elektrycznej, gazu i uprawnień do emisji CO2 związanych z produkcją energii elektrycznej w ENS, czyli tzw. Clean Spark Spread („CSS”) pozwoliły na podjęcie decyzji o ograniczeniu planowanej produkcji i zrealizowaniu marży na zamknięciu pozycji na rynku terminowym dla ww. okresów.

Wycena odpowiednich instrumentów finansowych związanych z powyższymi transakcjami zgodnie z MSSF 9 oznacza rozpoznanie w wyniku 4. kwartału 2021 r. na poziomie Grupy: (i) wyniku na przewidywanej produkcji energii w ENS dla ww. przyszłych okresów, których dotyczyły zawarte transakcje, tj. 1,4 mln zł (narastająco: 11,5 mln zł) – jest to przesunięcie czasowe, oraz (ii) wpływu dodatkowych optymalizacji oraz zmian CSS w wysokości 6,2 mln zł (narastająco: 34,8 mln zł). Wpływ wyceny tych transakcji na wynik EBITDA w czwartym kwartale 2021 r. został zaprezentowany w segmencie obrotu i sprzedaży w kwocie 1,3 mln zł (narastająco: 11,1 mln zł), oraz w segmencie gazu i czystych paliw w kwocie 6,3 mln zł (narastająco: 35,2 mln zł).

Efekt realizacji transakcji dotyczący 4. kwartału 2021 r., których wycena została rozpoznana w sprawozdaniu finansowym za trzy kwartały 2021 r. w kwocie 25,8 mln zł został ujęty w wyniku zrealizowanym pomniejszając wartość wyceny na 31 grudnia 2021 r.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Polenergia  za rok 2021, którego publikację zaplanowano na 7 kwietnia 2022 r.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close