Serwis Korporacyjny

WYROK SĄDU APELACYJNEGO W GDAŃSKU ODDALAJĄCY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

WYROK SĄDU APELACYJNEGO W GDAŃSKU ODDALAJĄCY APELACJĘ POZWANEGO W SPRAWIE Z POWÓDZTWA AMON SP. Z O.O. O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW ORAZ O ZAPŁATĘ ODSZKODOWANIA

17/11/2022 15:56

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2015 z dnia 23 marca 2015 roku, nr 24/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku oraz nr 4/2020 z dnia 7 lutego 2020 roku, niniejszym informuje, że w dniu 17 listopada 2022 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku, w postępowaniu o sygn. akt I AGa 146/20 ogłosił wyrok w sprawie z powództwa Amon sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Amon”) przeciwko Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („PKH”), którym w całości oddalił apelację wniesioną przez PKH od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 25 lipca 2019 roku, sygn. akt IX GC 449/15.

Wyrok z dnia 25 lipca 2019 roku to wyrok częściowy i wstępny, którym Sąd Okręgowy w Gdańsku (i) ustalił bezskuteczność złożonych przez PKH w dniu 18 marca 2015 roku oświadczeń o wypowiedzeniu Umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii – Farmie Wiatrowej w miejscowości Łukaszów, zawartej pomiędzy Amon oraz PKH w dniu 23 grudnia 2009 roku („Umowa Sprzedaży Praw Majątkowych”) oraz Umowy sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii – Farmie Wiatrowej w miejscowości Łukaszów, zawartej pomiędzy Amon oraz PKH w dniu 23 grudnia 2009 roku („Umowa Sprzedaży Energii”), skutkiem czego po upływie okresu wypowiedzenia, tj. po dniu 30 kwietnia 2015 roku, Umowa Sprzedaży Praw Majątkowych oraz Umowa Sprzedaży Energii pozostają w mocy co do wszystkich postanowień i wiążą strony, oraz (ii) uznał roszczenia Amon w zakresie żądania zapłaty odszkodowania z tytułu niewykonania przez PKH Umowy Sprzedaży Praw Majątkowych za usprawiedliwione w zasadzie.

Wyrok Sądu Apelacyjnego, a w konsekwencji wskazany wyżej wyrok wstępny i częściowy są prawomocne, co oznacza, że została prawomocnie przesądzona zarówno kwestia bezskuteczności oświadczeń PKH o wypowiedzeniu Umów, jak i zasada odpowiedzialności PKH za szkodę Amon związaną z niewykonywaniem długoterminowych Umów.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1, ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close