Serwis Korporacyjny

ZAKOŃCZENIE OFERTY PUBLICZNEJ

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAKOŃCZENIE OFERTY PUBLICZNEJ

05/10/2023 19:52

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 października otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) informacje o wynikach zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii AB Spółki („Akcje”) przeprowadzanej na podstawie prospektu Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 września 2023 r. („Prospekt”) („Oferta”).

Zgodnie z informacją otrzymaną od KDPW, złożono i opłacono łącznie 397 zapisów na 10.835.130 Akcji, w tym 348 zapisów podstawowych na 10.316.073 Akcji oraz 49 zapisów dodatkowych na 519.057 Akcji. W związku z wystąpieniem nadsubskrypcji zapisy dodatkowe ulegną łącznej redukcji o około 80,62% zgodnie z regułami wynikającymi z kodeksu spółek handlowych.

Uwzględniając fakt objęcia w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych wszystkich 10.416.667 oferowanych Akcji, Zarząd informuje o braku konieczności oraz możliwości przeprowadzenia w ramach Oferty zapisów na Akcje, na które nie złożono zapisów w wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych, a tym samym o zakończeniu oferowania Akcji z dniem 28 września 2023 r. (dzień zakończenia przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach Oferty).

Spółka dokona aktualizacji przewidywanego harmonogramu Oferty w celu odzwierciedlenia zakończenia Oferty i oferowania Akcji poprzez publikację komunikatu aktualizującego do Prospektu.

Szczegółowy raport bieżący dotyczący zakończenia subskrypcji Akcji Nowej Emisji zostanie opublikowany zgodnie z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji o inwestowaniu w akcje Spółki, a tym samym nie stanowią, ani nie należy ich interpretować jako oferty, próby pozyskania lub zaproszenia do sprzedaży lub emisji, lub ofertę, próbę pozyskania lub zaproszenie do gwarantowania, kupna lub innego nabycia papierów wartościowych Spółki ani zachętę / rekomendację do podjęcia działalności inwestycyjnej.

Prospekt Spółki zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 września 2023 r. stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informację o Spółce i ofercie publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii AB Spółki. Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 11 września 2023 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (https://www.polenergia.pl/dla-inwestorow/oferta-publiczna-akcji/oferta-publiczna-akcji-2023/) oraz, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w Ofercie (Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie).

Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są również przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close