Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE DŁUOTERMINOWEJ UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII (CPPA)

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE DŁUOTERMINOWEJ UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII (CPPA)

14/09/2023 14:00

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu 14 września 2023 roku spółka zależna Emitenta – Polenergia Obrót S.A. („POLO”) zawarła z Northvolt Systems Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Northvolt”) Umowę sprzedaży energii elektrycznej i gwarancji pochodzenia dotyczącą energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii („Umowa cPPA”). Umowa cPPA dotyczy sprzedaży energii elektrycznej oraz gwarancji pochodzenia energii wyprodukowanej przez farmę wiatrową Szymankowo o mocy zainstalowanej 38 MW („Farma”).

Umowa cPPA została zawarta na okres 51 miesięcy. Łączny planowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej w ramach Umowy cPPA dotyczy części wolumenu, jaki w tym okresie jest prognozowany do wyprodukowania przez Farmę będącą dedykowanym źródłem wytwórczym dla Northvolt. Szacowany wolumen sprzedaży w kolejnych latach obowiązywania Umowy cPPA wyniesie szacunkowo 10 500 MWh (z możliwością zwiększenia do 15 000 MWh). Wyprodukowana energia będzie sprzedawana po stałej cenie. Łączna szacowana suma przychodów ze sprzedaży energii w okresie trwania Umowy może wynieść  pomiędzy 26,8 mln zł a 36,7 mln zł.

Strony Umowy cPPA zostały stosownie zabezpieczone, w tym na wypadek braku dostarczenia energii przez (POLO przysługuje prawo podstawienia innej farmy wiatrowej w celu dostarczenia Northvolt ilości energii elektrycznej zgodnie z prognozą), jak również braku zapłaty za dostarczoną przez POLO energię. Zabezpieczenia wykonania Umowy cPPA gwarantujące płatności z tytułu zakupu energii zostaną ustanowione w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy cPPA.

W razie wcześniejszego rozwiązania Umowy cPPA (na skutek okoliczności przewidzianych w tej umowie), stronie uprawnionej należy się opłata za rozwiązanie w maksymalnej kwocie 10,9 mln zł za cały okres obowiązywania Umowy cPPA, która obniża się w każdym kolejnym roku jej trwania.

Jednocześnie Strony zawarły dodatkową umowę, która w sposób kompleksowy zapewnia i określa zasady i warunki dotyczące bilansowania handlowego potrzeb konsumpcyjnych Northvolt.

Pozostałe warunki Umowy cPPA nie odbiegają od standardowych postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Podpisanie kilkuletniej umowy sprzedaży energii z odbiorcą o stabilnej pozycji finansowej jest działaniem zgodnym z przyjętą przez Grupę Polenergia długoterminową strategią komercjalizacji źródeł wytwórczych. Taki model zabezpiecza strumień przychodów realizowanych w Grupie Polenergia i uniezależnia je od mogących wystąpić wahań cen na rynku energii.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close