Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE ISTOTNYCH UMÓW PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE ISTOTNYCH UMÓW PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY MORSKICH FARM WIATROWYCH

05/10/2023 20:11

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 05 października 2023 roku spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. i MFW Bałtyk III sp. z o.o. („Spółki Projektowe”), w których  Emitent posiada 50% udziałów, rozwijające w ramach wspólnego przedsięwzięcia Emitenta i Equinor Wind Power AS projekty budowy morskich farm wiatrowych, tj. odpowiednio MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III (łącznie „Projekty”), zawarły umowy na zaprojektowanie, produkcję, testowanie, transport, instalację i ochronę kabli eksportowych na odcinku od morskiej stacji transformatorowej do miejsca wyprowadzenia energii na lądzie (każda indywidualnie „Umowa” lub łącznie „Umowy”), przy czym MFW Bałtyk II sp. z o.o.  zawarła Umowę ze spółką Jan De Nul Luxemburg SA Hellenic Cables S.A. Consortium Baltyk 2 spółka jawna, a MFW Bałtyk III sp. z o.o. – ze spółką Jan De Nul Luxemburg SA Hellenic Cables S.A. Consortium Baltyk 3 spółka jawna ( „Wykonawcy”).

Spółki Wykonawców zostały utworzone na potrzeby realizacji Umów jako wspólne przedsięwzięcie: (i) przedsiębiorstwa montażowego – Jan De Nul Luxembourg SA oraz (ii) producenta okablowania – Hellenic Cables SA Hellenic Cable Industry Single Member Societe Anonyme.

Łączne wynagrodzenie Wykonawców na podstawie obu Umów (tj. dla obu Projektów) zostało wstępnie określone – na dzień podpisania Umów – na kwotę ok. 372 mln EUR. Obejmuje ono częściowo stawki ryczałtowe, a częściowo – stawki zależne od indeksacji cen surowców, cen paliw oraz faktycznego nakładu pracy Wykonawców i zaangażowanych zasobów. Tak określone wynagrodzenie Wykonawców uwzględnia również opcjonalny zakres prac przewidziany w Umowach. Finalne wynagrodzenie Wykonawców zostanie ustalone zgodnie z postanowieniami Umów na podstawie ostatecznie zrealizowanego zakresu prac i po uwzględnieniu czynników zależnych od sytuacji rynkowej.

Obie Umowy zawierają tożsame postanowienia merytoryczne, standardowe dla tego typu kontraktów, w tym dotyczące szczegółowego określenia zakresu i harmonogramu prac, zasad rozwiązania Umów, zasad odpowiedzialności, w tym kar umownych, gwarancji należytego wykonania Umów czy też gwarancji na wykonane prace. Różnice między Umowami odzwierciedlają odmienności projektowe każdego z Projektów.

Zgodnie z Umowami Emitent zobowiązany będzie do dostarczenia zabezpieczenia płatności w postaci gwarancji korporacyjnej („PCG”). PCG wystawiane przez Emitenta będą dotyczyć 50% wartości istniejących zobowiązań Spółek Projektowych wobec Wykonawców. Maksymalna przewidywana kwota zobowiązań Emitenta z tytułu PCG wynosi (dla obu Umów łącznie): (i) 36 mln EUR do dnia 01.10.2024 (zakup surowców), oraz (ii) w dalszym okresie aż do osiągnięcia zamknięcia finansowego potwierdzonego przez instytucję finansującą: 156,5 mln EUR. Umowy przewidują konieczność podwyższenia wymaganego limitu gwarancyjnego w przypadku skorzystania przez Spółki Projektowe z dodatkowego, opcjonalnego zakresu prac Wykonawców.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close