Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH UMÓW REZERWACYJNYCH Z DOSTAWCĄ FUNDAMENTÓW TYPU MONOPAL

20/04/2023 18:11

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”), informuje, że spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp. z o.o. (łącznie „Spółki”), w których Emitent posiada 50% udziałów, rozwijające – w ramach wspólnego przedsięwzięcia Emitenta i Equinor Wind Power AS – projekty budowy dwóch morskich farm wiatrowych tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III (łącznie „Projekty”), podpisały w dniu 21 kwietnia 2023 roku z SIF Netherlands B.V. („Dostawca”) umowy (odrębną dla każdej Spółki Projektowej) o wybór preferowanego dostawcy i rezerwację mocy produkcyjnych na potrzeby produkcji  fundamentów typu monopal („Monopale”) pod turbiny wiatrowe dla każdego z Projektów (łącznie: „Umowy Rezerwacyjne”).

Przedmiotem Umów Rezerwacyjnych jest zobowiązanie Dostawcy do rezerwacji mocy produkcyjnych pozwalających na produkcję Monopali w ilościach i terminach zgodnych z aktualnymi założeniami projektowymi. Jednocześnie strony zobowiązały się do negocjacji w dobrej wierze umów na produkcję  Monopali dla Projektów („Umowy Finalne”). Negocjacje te będą prowadzone w oparciu o otrzymaną od Dostawcy ofertę, na produkcję 90 Monopali (łącznie dla obu Projektów; liczba podlegać będzie weryfikacji na etapie projektowania). Uzgodniona na bazie oferty Dostawcy, szacowana cena kontraktowa dla Umów Finalnych wynosi ok. 161,4 mln EUR dla MFW Bałtyk II oraz ok. 196,1 mln EUR – dla MFW Bałtyk III. Cena kontraktowa będzie aktualizowana wraz z zawarciem Umów Finalnych. Ostateczna cena kontraktowa będzie uzależniona w szczególności od ceny stali, ostatecznych założeń projektowych, finalnego określenia wysokości stawek zmiennych i waloryzacji.  Umowy Finalne mają zostać zawarte w terminie do dnia 1 października 2023 roku („Data Końcowa”).

Umowy Rezerwacyjne mogą zostać rozwiązane wyłącznie w przypadkach w nich wskazanych, przy czym w razie skorzystania przez Spółki z prawa rozwiązania Umów Rezerwacyjnych bez przyczyny albo w przypadku ich rozwiązania przez Dostawcę z przyczyn dotyczących Spółek lub po bezskutecznym upływie Daty Końcowej, Spółki zobligowane będą do zapłaty Dostawcy opłat za rezygnację („Opłaty za Rezygnację”), których wysokość uzależniona będzie od daty rozwiązania Umów Rezerwacyjnych, a jednocześnie jest powiązana z szacunkową wysokością ceny kontraktowej.

W związku z podpisaniem Umów Rezerwacyjnych Emitent zobowiązany będzie do wystawienia poręczenia za zobowiązania Spółek dotyczącego zapłaty Opłat za Rezygnację („PCG”). Maksymalna kwota zobowiązań Emitenta wynikających z PCG obejmować będzie 50% wysokości Opłat za Rezygnację określonych do Daty Końcowej tj. łącznie ok. 31 mln EUR dla obu Projektów. Wystawienie kolejnych PCG będzie potencjalnie związane z zawarciem Umów Finalnych, w tym na zabezpieczenie dalszych Opłat za Rezygnację.

Po podpisaniu Umów Rezerwacyjnych strony kontynuować będą rozmowy mające na celu uzgodnienie ostatecznych warunków Umów Finalnych.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close