Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMÓW EPC DLA PROJEKTÓW FARM...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMÓW EPC DLA PROJEKTÓW FARM FOTOWOLTAICZNYCH SZPROTAWA I ORAZ SZPROTAWA II

27/12/2023 23:52

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 27 grudnia 2023 roku, spółki zależne Emitenta – (i) Polenergia Farma Wiatrowa Namysłów sp. z o. o., rozwijająca projekt farmy fotowoltaicznej Szprotawa I o łącznej mocy zainstalowanej 47 MWp („Projekt I” lub „Farma Fotowoltaiczna Szprotawa I”) oraz (ii) Polenergia Farma Fotowoltaiczna 16 sp. z o.o., rozwijająca projekt farmy fotowoltaicznej Szprotawa II o łącznej mocy zainstalowanej 20 MWp („Projekt II” lub „Farma Fotowoltaiczna Szprotawa II”) zawarły ze spółką P&Q sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku („Wykonawca”) umowę dotyczącą budowy Farmy Fotowoltaicznej Szprotawa I („Umowa EPC I”) oraz umowę dotyczącą budowy Farmy Fotowoltaicznej Szprotawa II („Umowa EPC II”) (dalej łącznie Umowa EPC I oraz Umowa EPC II zwane są „Umowami EPC”).

Projekt I wygrał aukcję zwykłą OZE nr AZ/2/2022 przeprowadzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 grudnia 2022 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 39/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. Umowa EPC I ma zostać wykonana w terminie do 30.06.2025.

Projekt II wygrał aukcję zwykłą OZE nr AZ/7/2023 przeprowadzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 listopada 2023 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 55/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. Umowa EPC II ma zostać wykonana w terminie do 30.06.2025.

Umowy EPC dotyczą wykonania przez Wykonawcę na rzecz Farmy Fotowoltaicznej Szprotawa I oraz Szprotawa II kompleksowych robót montażowo-elektrycznych obejmujących m.in.: dostawę i montaż konstrukcji wsporczych dla modułów fotowoltaicznych, montaż modułów fotowoltaicznych i inwerterów, dostawę i montaż stacji elektroenergetycznych nn/SN, dostawę i montaż kabli nn, SN, wykonanie stacji abonenckiej 20/110 kV wraz z dostawą urządzeń, dostawę i montaż linii kablowej WN wraz z siecią światłowodową. Umowy EPC nie obejmują dostawy modułów fotowoltaicznych i inwerterów.

Warunki Umów EPC nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych dla tego typu kontraktów. Ich postanowienia dotyczą w szczególności: zobowiązań stron, wynagrodzenia i zasad rozliczeń, odpowiedzialności, w tym jej ograniczenia, gwarancji należytego wykonania umowy, gwarancji usunięcia wad i usterek.

Łączna wartość Umów EPC wynosi ok. 89 mln zł.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close