Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PRZEZ SPÓŁKĘ...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ EMITENTA

27/06/2023 13:04

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2023 roku spółka zależna Emitenta – Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o. („ENS” lub „Beneficjent”) zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („NFOŚiGW”) umowę o dofinansowanie („Umowa o Dofinansowanie”) projektu pod nazwą „Budowa przez Polenergia ENS sp. z o.o. ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru w Rzeszowie oraz Nowej Sarzynie” w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” – budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji wodoru („Projekt”).

Celem Projektu jest budowa dwóch stacji tankowania wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w dwóch lokalizacjach: na terenie graniczącym z Elektrociepłownią Nowa Sarzyna oraz w Rzeszowie.

Zgodnie z Umową o Dofinansowanie, łączna kwota dofinansowania Projektu w formie dotacji wynosi 20 000 000 zł („Dotacja”), co stanowi ok. 43 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Zgodnie z Umową o Dofinansowanie stacje tankowania wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą powinny zostać oddane do użytkowania do 1 czerwca 2025 roku, przy czym Umowa o Dofinansowanie przewiduje możliwość wprowadzania zmian do harmonogramu.

Uprawnienie Beneficjenta do wypłaty środków z Dotacji jest uzależnione od zatwierdzenia wniosków o wypłatę środków, których złożenie może wymagać uzyskania stosownych zgód korporacyjnych.

Pozostałe warunki Umowy o Dofinansowanie, w tym zasady jej wypowiedzenia, rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, wstrzymania dofinansowania, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

 

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close