Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMOWY O WSPÓŁPRACY, UMOWY DOSTAWY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMOWY O WSPÓŁPRACY, UMOWY DOSTAWY ORAZ UMOWY SERWISOWEJ ELEKTROLIZERA DLA PROJEKTU H2HUB NOWA SARZYNA

07/06/2023 15:51

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2023 roku spółka zależna Emitenta – Polenergia H2HUB Nowa Sarzyna sp. z o.o., realizująca projekt H2HUB Nowa Sarzyna („Projekt”), zawarła z Hystar AS z siedzibą w Høvik, Norwegia („Hystar”):

  1. Umowę dostawy oraz uruchomienia elektrolizera o mocy 5 MW („Umowa Dostawy”). Realizacja Umowy Dostawy przewidziana jest na III kwartał 2024 roku;
  2. Długoterminową umowę serwisową elektrolizera („LTSA”). LTSA dotyczy świadczenia usług serwisowych dla wspomnianego elektrolizera przez okres 2 lat od dnia uruchomienia (z możliwością wydłużenia na okres wynoszący łącznie do 10 lat), w tym przeprowadzania planowych przeglądów, napraw, dostawy środków utrzymania i części zamiennych, zdalnego nadzoru oraz innych czynności powiązanych. Hystar gwarantuje także odpowiedni poziom dostępności elektrolizera w ramach umowy serwisowej.

Tego samego dnia, tj. 7 czerwca 2023 roku, ww. spółka zależna Emitenta oraz Emitent zawarły z Międzynarodową Korporacją Finansową („IFC”), należącą do Grupy Banku Światowego, umowę o współpracy celem sfinansowania kosztów rozwoju Projektu („Umowa o Współpracy” lub „Umowa”), który obejmuje wytwórnię wodoru, wraz z dwoma stacjami tankowania oraz infrastrukturą towarzyszącą.

IFC zrefinansuje część kosztów poniesionych dotychczas w Projekcie oraz 50% kosztów zakupu elektrolizera na potrzeby wytwórni wodoru.

Zgodnie z Umową o Współpracy, maksymalna kwota finansowania Projektu wynosi 3 600 000 EUR („Finansowanie”), co w znaczącym stopniu zmniejszy ekspozycję finansową Grupy Polenergia związaną z inwestycją. Obowiązek zwrotu finansowania powstanie w przypadku podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej. Umowa jest zawarta na rok.

Umowa o Współpracy może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, w terminie 15 dni kalendarzowych. Zgodnie z postanowieniami Umowy, w przypadku rozwiązania Umowy, w zależności od przyczyn, może zostać naliczona kara, której wysokość nie może przekroczyć 10% maksymalnej kwoty finansowania. Umowa przewiduje również w określonych przypadkach uprawnienie IFC do wstrzymania Finansowania albo rozwiązania Umowy o Współpracy ze skutkiem natychmiastowym.

Realizacja kolejnych etapów Projektu może wymagać uzyskania stosownych zgód korporacyjnych.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close