Serwis
korporacyjny

ZAWARCIE UMOWY PPA I PPA+ PRZEZ...

Kontrast
Wielkość liter - A +

ZAWARCIE UMOWY PPA I PPA+ PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ EMITENTA

08/02/2024 19:26

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu 8 lutego 2024 roku spółka zależna Emitenta – Polenergia Obrót S.A. („POLO”) zawarła z Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze („Kupujący”) umowy PPA i PPA+ („Umowy PPA i PPA+”). Umowy PPA i PPA+ dotyczą sprzedaży całej energii elektrycznej zużywanej przez Kupującego, w tym części energii elektrycznej wyprodukowanej przez następujące instalacje odnawialnych źródeł energii: farrnę wiatrową Dębsk o mocy zainstalowanej 121 MW („Instalacja OZE 1„) oraz farmę fotowoltaiczną Sulechów 3 o mocy zainstalowanej wynoszącej 9,84 MW („Instalacja OZE 2”),  oraz gwarancji pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w liczbie odpowiadającej ilości sprzedawanej energii elektrycznej, a także bilansowania handlowego potrzeb Kupującego.

Okres sprzedaży energii elektrycznej i gwarancji pochodzenia w ramach Umów PPA i PPA+ rozpoczyna się od dnia 1 marca 2024 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2027 r., przy czym rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej i gwarancji pochodzenia uzależnione jest od pomyślnego zakończenia procesu zmiany na POLO sprzedawcy energii elektrycznej dla Kupującego. W przypadku, w którym proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej na POLO nie zostanie zakończony do dnia 29 lutego 2024 r. i jeżeli POLO i Kupujący nie uzgodnią innej daty zakończenia wskazanego procesu zmiany Sprzedawcy, Umowy PPA i PPA+ mogą zostać rozwiązane przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym.

W zakresie sprzedaży energii elektrycznej produkowanej przez Instalację OZE 1 i Instalację OZE 2, planowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej dotyczy określonej części wolumenu, jaki w tym okresie zostanie wyprodukowany przez Instalację OZE 1 i Instalację OZE 2. Energia elektryczna produkowana przez Instalację OZE 1 i Instalację OZE 2 będzie sprzedawana po stałej cenie, z tym zastrzeżeniem, że cena może zostać podwyższona lub obniżona w zależności od wysokości uśrednionego wskaźnika CPI – średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok kalendarzowy publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny. Pozostała ilość energii elektrycznej zużywanej przez Kupującego będzie sprzedawana po cenie opartej o ceny na rynku SPOT na rynku towarów giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. lub po stałej cenie dla określonej ilości energii elektrycznej, jeżeli taka stała cena zostanie ustalona zgodnie z procedura określoną w umowie PPA+. Łączna szacowana suma przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i gwarancji pochodzenia na podstawie Umów PPA i PPA+ może wynieść około 131 414 173,53 zł netto.

W razie wcześniejszego rozwiązania Umów PPA i PPA+ odpowiednio przez POLO lub Kupującego („Strona Nienaruszająca”), z powodu określonych w umowie naruszeń umowy przez drugą stronę („Strona Naruszająca”), Stronie Nienaruszającej należy się opłata za rozwiązanie w wysokości określonej w umowie.

Podpisanie kilkuletniej umowy sprzedaży energii z odbiorcą o stabilnej pozycji finansowej jest działaniem zgodnym z przyjętą przez Grupę Polenergia długoterminową strategią komercjalizacji źródeł wytwórczych. Taki model zabezpiecza strumień przychodów realizowanych w Grupie Polenergia i uniezależnia je od mogących wystąpić wahań cen na rynku energii.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close