Serwis Korporacyjny

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA

21/09/2022 20:16

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 września 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzającego Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym („Fundusz”), złożone na podstawie art. 69 Ustawy, o zmniejszeniu przez Fundusz udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5%.

Zgodnie z zawiadomieniem:

1. zmniejszenie udziału Funduszu w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w wyniku transakcji sprzedaży akcji zawartej w dniu 16 września 2022 r.;

2.przed zmianą udziału Fundusz posiadał 3.361.044 (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści cztery) akcje, co stanowiło 5,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 3.361.044 (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści cztery) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,03% udziału w ogólnej liczbie głosów;

3. po rozliczeniu transakcji Fundusz posiadał 3.311.044 (słownie: trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy czterdzieści cztery) akcje, co stanowi 4,96% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 3.311.044 (słownie: trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy czterdzieści cztery) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,96% udziału w ogólnej liczbie głosów;

4. nie występują podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy;

5. liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłby Fundusz uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi zero;

6. liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi zero;

7. łączna suma liczby głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 wynosi 3.311.044 (słownie: trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy czterdzieści cztery), co stanowi 4,96% udziału w ogólnej liczbie głosów.

podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close