Serwis Korporacyjny

Złożenie zmiany powództw przez spółki zależne...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Złożenie zmiany powództw przez spółki zależne Polenergia S.A. – Amon Sp. z o.o. oraz Talia Sp. z o.o. przeciwko Tauron Polska Energia S.A.

28/12/2023 21:14

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta nr 12/2018 z dnia 1 maja 2018 roku oraz nr 35/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku, informuje, że w dniu 28 grudnia 2023 roku spółki zależne Emitenta – Amon Sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Amon”) i Talia sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Talia”) wniosły do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIV Wydziału Gospodarczego, drugą zmianę powództw przeciwko Tauron Polska Energia S.A. („Tauron”) obejmującą roszczenia odszkodowawcze Amon i Talia powstałe po dniu 30 czerwca 2020 roku.

Podstawą deliktowej odpowiedzialności odszkodowawczej Tauron jest zerwanie i zaprzestanie wykonywania przez Polską Energię – Pierwszą Kompanię Handlową sp. z o.o. – spółkę zależną Tauron długoterminowych umów sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w źródłach odnawialnych oraz długoterminowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w źródłach odnawialnych zawartych ze spółkami Amon i Talia.

Na mocy przedmiotowej modyfikacji dochodzone roszczenia z tytułu odszkodowania wraz z odsetkami wzrosły – w przypadku Amon o kwotę 29.668.791,42 zł, w przypadku Talia o kwotę 19.277.206,14 zł.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close