Serwis Korporacyjny

ZWIĘKSZENIE LIMITU ZAANGAŻOWANIA W RAMACH UMOWY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZWIĘKSZENIE LIMITU ZAANGAŻOWANIA W RAMACH UMOWY POŻYCZKI ZAWARTEJ ZE SPÓŁKĄ ZALEŻNĄ EMITENTA

07/09/2022 19:06

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 7 września 2022 r. Emitent, po udzieleniu przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na zwiększenie limitu zaangażowania (tj. odnawialnej kwoty maksymalnej) w ramach umowy pożyczki zawartej w dniu 29 czerwca 2022 r. przez Emitenta ze spółką zależną Polenergia Obrót S.A. („Polenergia Obrót”) („Umowa Pożyczki”) łącznie o kwotę 200 mln złotych do kwoty 360 mln złotych, zawarł porozumienie z Polenergia Obrót w tym zakresie. Zgodnie z powyższym porozumieniem, limit zaangażowania został zwiększony na okres do dnia 31 grudnia 2022 r., a w braku odmiennego porozumienia od dnia 1 stycznia 2023 r. powróci on do pierwotnej wysokości 160 mln złotych ustalonej w Umowie Pożyczki.

Obecne czasowe podwyższenie limitu zaangażowania Emitenta w ramach Umowy Pożyczki wynika ze zwiększonego zapotrzebowania Polenergia Obrót na kapitał obrotowy związanego z bezprecedensowymi wahaniami cen w kontraktach terminowych. Zgodnie z zasadami wnoszenia wymaganych depozytów do Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. (IRGiT), tak znaczące zmiany cen powodują istotne ryzyko wzrostu wymaganych depozytów uzupełniających. Depozyty muszą być wnoszone przez każdego z członków IRGiT, w tym przez Polenergia Obrót, następnego dnia roboczego po dniu notowań. Wartość depozytów uzupełniających jest odzwierciedleniem iloczynu całego wolumenu transakcji zawartych przez uczestnika na rynku giełdowym oraz różnicy aktualnych cen notowanych na Towarowej Giełdzie Energii i cen rozliczenia zawartych kontraktów. Powyższe przekłada się bezpośrednio na znaczący wzrost zapotrzebowania na depozyty dla transakcji zawartych przez Polenergię Obrót.

Zwrot środków wniesionych do IRGiT przez Polenergię Obrót w formie gotówkowej oraz w formie gwarancji bankowych tytułem uzupełnienia wymaganych depozytów zabezpieczających może nastąpić w przypadku zmiany kursu rozliczeniowego albo po rozliczeniu transakcji terminowych, których zabezpieczeniu służyły.

Przeznaczenie przez Emitenta środków pieniężnych na pokrycie pierwotnego limitu zaangażowania zawartego w Umowie Pożyczki w wysokości 160 mln PLN stanowiło realizację celu określonego w punkcie (e) rozdziału „Wykorzystanie wpływów z Oferty” prospektu emisyjnego Emitenta sporządzonego między innymi w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 21 426 807 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii AA („Akcje Serii AA”) oraz zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2022 r. („Prospekt”). Zgodnie z Prospektem na przywołany wyżej cel zakładano przeznaczenie do 176 mln złotych ze środków pochodzących z emisji. Przeznaczenie środków pieniężnych na zwiększenie limitu zaangażowania w ramach Umowy Pożyczki łącznie o kwotę 200 mln złotych (do kwoty 360 mln złotych) stanowi czasową zmianę sposobu ich alokowania pomiędzy celami określonymi w Prospekcie (zgodnie z zastrzeżeniem w nim zawartym). Zarząd Emitenta nie podjął decyzji o zmianie docelowego przeznaczenia wpływów z emisji Akcji Serii AA i planuje ich ostateczne wykorzystanie zgodnie z celami określonymi w Prospekcie.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r., nr 173, str. 1)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close