Serwis Korporacyjny

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

11/04/2023 19:16

Zarząd spółki pod firmą Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 8 maja 2023 r., o godzinie 12:00 w lokalu przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro).

W załączeniu:

1) ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2) projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem;

3) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;

4) wzory pełnomocnictw;

5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika;

6) sprawozdanie Rady Nadzorczej Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022, obejmujące sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022;

7) sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.;

8) raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;

9) klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych.

podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close