Serwis Korporacyjny

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

22/05/2024 21:17

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 19 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro).

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

1) ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2) projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem;

3) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;

4) wzory pełnomocnictw;

5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika;

6) sprawozdanie Rady Nadzorczej Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023, obejmujące sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023;

7) sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.;

8) raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;

9) Regulamin Walnego Zgromadzenia Polenergia S.A. – propozycja nowego brzmienia;

10) Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A. – tekst jednolity;

11) klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych.

podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, ze zm.).

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close