Serwis
korporacyjny

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QS

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży – ogółem 636 915 458 977 139 305 104 402
Zysk z działalności operacyjnej 52 719 68 649 11 531 15 615
Zysk (strata) brutto 43 611 60 176 9 539 13 688
Zysk (strata) netto 34 239 49 898 7 489 11 350
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 34 241 49 890 7 489 11 348
Całkowite dochody za okres 80 397 50 001 17 584 11 374
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 65 799 86 490 14 391 19 674
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -68 436 -12 801 -14 968 -2 912
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 075 -15 001 -1 547 -3 412
Przepływy pieniężne netto, razem -9 712 58 688 -2 124 13 350
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,75 1,10 0,16 0,25
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,75 1,10 0,16 0,25
Stan na 2021-03-31 Stan na 2020-12-31 Stan na 2021-03-31 Stan na 2020-12-31
Aktywa, razem 3 371 533 3 018 449 723 458 654 080
Zobowiązania 1 872 768 1 600 081 401 856 346 728
Zobowiązania długoterminowe 1 223 275 1 189 190 262 488 257 690
Zobowiązania krótkoterminowe 649 493 410 891 139 367 89 038
Kapitał własny 1 498 765 1 418 368 321 603 307 352
Kapitał zakładowy 90 887 90 887 19 502 19 695
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 32,98 31,21 7,08 6,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 32,98 31,21 7,08 6,76
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał 2021/ okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał 2020/ okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał 2021/ okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał 2020/ okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 4 831 3 891 1 057 885
Zysk z działalności operacyjnej -3 545 -3 899 -775 -887
Zysk (strata) brutto 19 157 4 304 4 190 979
Zysk (strata) netto 19 290 4 649 4 219 1 057
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 19 290 4 649 4 219 1 057
Całkowity dochód za okres 19 290 4 649 4 219 1 057
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 806 2 609 1 051 593
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 316 13 175 -2 038 2 997
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -408 -453 -89 -103
Przepływy pieniężne netto, razem -4 918 15 331 -1 076 3 487
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,42 0,10 0,09 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,42 0,10 0,09 0,02

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close