Serwis
korporacyjny

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q3 2015

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q3 2015

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży – ogółem 2 032 321 289 536 488 714 69 261
Zysk z działalności operacyjnej 98 340 25 264 23 648 6 044
Zysk (strata) brutto 69 943 11 287 16 819 2 700
Zysk (strata) netto 52 737 15 041 12 682 3 598
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 52 710 15 119 12 675 3 617
Całkowite dochody za okres 48 880 14 866 11 754 3 556
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 197 296 35 486 47 444 8 489
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -374 592 -243 236 -90 078 -58 186
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 161 484 444 575 38 832 106 349
Przepływy pieniężne netto, razem -15 812 236 825 -3 802 56 652
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 23 995 031 45 443 547 23 995 031
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 23 995 031 45 443 547 23 995 031
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,16 0,63 0,28 0,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,16 0,63 0,28 0,15
stan na 2015-09-30 stan na 2014-12-31 stan na 2015-09-30 stan na 2014-12-31
Aktywa, razem 3 014 486 2 732 294 711 199 641 037
Zobowiązania 1 624 459 1 398 310 383 254 328 065
Zobowiązania długoterminowe 1 155 257 991 888 272 556 232 712
Zobowiązania krótkoterminowe 469 202 406 422 110 697 95 353
Kapitał własny 1 390 027 1 333 984 327 945 312 973
Kapitał zakładowy 90 887 90 887 21 443 21 323
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 30,59 29,35 7,22 6,89
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 30,59 29,35 7,22 6,89
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 20 476 5 212 4 924 1 247
Zysk z działalności operacyjnej -4 868 -6 830 -1 171 -1 634
Zysk (strata) brutto -15 998 -7 422 -3 847 -1 775
Zysk (strata) netto -13 006 -1 993 -3 128 -477
Całkowity dochód za okres -13 006 -1 993 -3 128 -477
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 585 4 217 862 1 009
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -156 528 -34 220 -37 640 -8 186
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -504 239 651 -121 57 328
Przepływy pieniężne netto, razem -153 447 209 648 -36 900 50 151
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 23 995 031 45 443 547 23 995 031
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 23 995 031 45 443 547 23 995 031
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,29 -0,08 -0,07 -0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,29 -0,08 -0,07 -0,02
stan na 2015-09-30 stan na 2014-12-31 stan na 2015-09-30 stan na 2014-12-31
Aktywa, razem 1 538 043 1 539 008 362 866 361 075
Zobowiązania 288 622 275 897 68 094 64 730
Zobowiązania długoterminowe 2 902 2 846 685 668

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close