Serwis
korporacyjny

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q3 2016

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q3 2016

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Przychody ze sprzedaży – ogółem 2 156 254 2 032 321 493 560 488 714
Zysk z działalności operacyjnej -30 241 98 340 -6 922 23 648
Zysk (strata) brutto -71 300 69 943 -16 320 16 819
Zysk (strata) netto -74 201 52 737 -16 984 12 682
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej -74 158 52 710 -16 975 12 675
Całkowite dochody za okres -72 105 48 880 -16 505 11 754
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 131 117 197 296 30 012 47 444
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -70 194 -374 592 -16 067 -90 078
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -81 024 161 484 -18 546 38 832
Przepływy pieniężne netto, razem -20 101 -15 812 -4 601 -3 802
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,63 1,16 -0,37 0,28
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,63 1,16 -0,37 0,28
stan na 30/09/2016 stan na 31/12/2015 stan na 30/09/2016 stan na 31/12/2015
Aktywa, razem 2 938 190 3 198 370 681 398 750 527
Zobowiązania 1 635 767 1 801 119 379 352 422 649
Zobowiązania długoterminowe 1 256 833 1 302 808 291 473 305 716
Zobowiązania krótkoterminowe 378 934 498 311 87 879 116 933
Kapitał własny 1 302 423 1 397 251 302 046 327 878
Kapitał zakładowy 90 887 90 887 21 078 21 327
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,66 30,75 6,65 7,22
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,66 30,75 6,65 7,22
dane dot. jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 17 636 20 476 4 037 4 924
Zysk z działalności operacyjnej -6 018 -4 868 -1 378 -1 171
Zysk (strata) brutto -27 026 -15 998 -6 186 -3 847
Zysk (strata) netto -22 884 -13 006 -5 238 -3 128
Całkowity dochód za okres -22 884 -13 006 -5 238 -3 128
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 821 3 585 646 862
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 102 068 -156 528 23 363 -37 640
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -23 583 -504 -5 398 -121
Przepływy pieniężne netto, razem 81 306 -153 447 18 611 -36 900
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,50 -0,29 -0,12 -0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,50 -0,29 -0,12 -0,07
stan na 30/09/2016 stan na 31/12/2015 stan na 30/09/2016 stan na 31/12/2015
Aktywa, razem 1 494 091 1 535 510 346 496 360 321
Zobowiązania 297 965 293 779 69 101 68 938
Zobowiązania długoterminowe 1 346 2 890 312 678
Zobowiązania krótkoterminowe 296 619 290 889 68 789 68 260

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close