Serwis
korporacyjny

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q3 2017

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q3 2017

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q3 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego 3 kwartały 2017/ okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartały 2016/ okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartały 2017/ okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartały 2016/ okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Przychody ze sprzedaży – ogółem 2 010 923 2 156 254 472 420 493 560
Zysk z działalności operacyjnej -33 952 -30 241 -7 976 -6 922
Zysk (strata) brutto -75 193 -71 300 -17 665 -16 320
Zysk (strata) netto -84 239 -74 201 -19 790 -16 984
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej -84 263 -74 158 -19 796 -16 975
Całkowite dochody za okres -83 083 -72 105 -19 518 -16 505
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 80 923 131 117 19 011 30 012
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 630 -70 194 -3 437 -16 067
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -123 212 -81 024 -28 946 -18 546
Przepływy pieniężne netto, razem -56 919 -20 101 -13 372 -4 601
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,85 -1,63 -0,44 -0,37
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,85 -1,63 -0,44 -0,37
Stan na 2017-09-30 Stan na 2016-12-31 Stan na 2017-09-30 Stan na 2016-12-31
Aktywa, razem 2 661 608 2 974 524 617 671 672 361
Zobowiązania 1 477 265 1 707 098 342 824 385 872
Zobowiązania długoterminowe 938 618 1 015 946 217 822 229 644
Zobowiązania krótkoterminowe 538 647 691 152 125 002 156 228
Kapitał własny 1 184 343 1 267 426 274 847 286 489
Kapitał zakładowy 90 887 90 887 21 092 20 544
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,06 27,89 6,05 6,30
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,06 27,89 6,05 6,30
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego 3 kwartały 2017/ okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartały 2016/ okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartały 2017/ okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartały 2016/ okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Przychody ze sprzedaży 12 233 17 636 2 874 4 037
Zysk z działalności operacyjnej -6 486 -6 481 -1 524 -1 483
Zysk (strata) brutto -79 906 -27 026 -18 772 -6 186
Zysk (strata) netto -78 263 -22 884 -18 386 -5 238
Całkowity dochód za okres -78 263 -22 884 -18 386 -5 238
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 402 2 821 2 444 646
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 628 102 068 -2 732 23 363
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -234 -23 583 -55 -5 398
Przepływy pieniężne netto, razem -1 460 81 306 -343 18 611
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,72 -0,50 -0,40 -0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,72 -0,50 -0,40 -0,12
Stan na 2017-09-30 Stan na 2016-12-31 Stan na 2017-09-30 Stan na 2016-12-31

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close