Serwis Korporacyjny

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q3 2018

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q3 2018

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q3 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży – ogółem 2 560 762 2 010 923 602 040 472 420
Zysk z działalności operacyjnej 46 174 -33 952 10 856 -7 976
Zysk (strata) brutto 3 120 -75 193 734 -17 665
Zysk (strata) netto -13 247 -84 239 -3 114 -19 790
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej -13 243 -84 263 -3 113 -19 796
Całkowite dochody za okres -12 462 -83 083 -2 930 -19 518
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 114 566 80 923 26 935 19 011
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 59 478 -14 630 13 983 -3 437
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -135 924 -123 212 -31 956 -28 946
Przepływy pieniężne netto, razem 38 120 -56 919 8 962 -13 372
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,29 -1,85 -0,07 -0,44
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,29 -1,85 -0,07 -0,44
w tys. zł w tys. EUR
Stan na 2018-09-30 Stan na 2017-12-31 Stan na 2018-06-30 Stan na 2017-12-31
Aktywa, razem 3 330 973 2 664 264 779 832 638 774
Zobowiązania 2 161 664 1 482 276 506 079 355 385
Zobowiązania długoterminowe 1 111 145 894 846 260 136 214 545
Zobowiązania krótkoterminowe 1 050 519 587 430 245 943 140 840
Kapitał własny 1 169 309 1 181 988 273 753 283 389
Kapitał zakładowy 90 887 90 887 21 278 21 791
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 25,73 26,01 6,02 6,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 25,73 26,01 6,02 6,24
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartały 2018/ okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartały 2017/ okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartały 2018/ okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartały 2017/ okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 10 605 12 233 2 493 2 874
Zysk z działalności operacyjnej -11 815 -6 486 -2 778 -1 524
Zysk (strata) brutto -43 194 -79 906 -10 155 -18 772
Zysk (strata) netto -52 087 -78 263 -12 246 -18 386
Całkowity dochód za okres -52 087 -78 263 -12 246 -18 386
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -14 383 10 402 -3 381 2 444
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 863 -11 628 1 378 -2 732
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -231 -234 -54 -55
Przepływy pieniężne netto, razem -8 751 -1 460 -2 057 -343
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,15 -1,72 -0,27 -0,40
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,15 -1,72 -0,27 -0,40

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close