Serwis Korporacyjny

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q3 2019

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q3 2019

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q3 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży – ogółem 1 947 627 2 560 762 452 034 602 040
Zysk z działalności operacyjnej 123 244 46 174 28 604 10 856
Zysk (strata) brutto 90 821 3 120 21 079 734
Zysk (strata) netto 74 591 -13 247 17 312 -3 114
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 74 559 -13 243 17 305 -3 113
Całkowite dochody za okres 74 683 -12 462 17 334 -2 930
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 184 044 114 566 42 716 26 935
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -49 066 59 478 -11 388 13 983
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -146 052 -135 924 -33 898 -31 956
Przepływy pieniężne netto, razem -11 074 38 120 -2 570 8 962
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,64 -0,29 0,38 -0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,64 -0,29 0,38 -0,07
Stan na 2019-09-30 Stan na 2018-12-31 Stan na 2019-09-30 Stan na 2018-12-31
Aktywa, razem 2 510 527 3 054 282 574 018 710 298
Zobowiązania 1 250 103 1 868 541 285 829 434 544
Zobowiązania długoterminowe 953 757 954 389 218 071 221 951
Zobowiązania krótkoterminowe 296 346 914 152 67 758 212 593
Kapitał własny 1 260 424 1 185 741 288 189 275 754
Kapitał zakładowy 90 887 90 887 20 781 21 137
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 27,74 26,09 6,34 6,07
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 27,74 26,09 6,34 6,07
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartały 2019/ okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartały 2018/ okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartały 2019/ okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartały 2018/ okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 21 618 10 605 5 017 2 493
Zysk z działalności operacyjnej -8 498 -11 815 -1 972 -2 778
Zysk (strata) brutto -13 458 -43 194 -3 124 -10 155
Zysk (strata) netto -12 853 -52 087 -2 983 -12 246
Całkowity dochód za okres -12 853 -52 087 -2 983 -12 246
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 540 -14 383 822 -3 381
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -61 040 5 863 -14 167 1 378
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 305 -231 -303 -54
Przepływy pieniężne netto, razem -58 805 -8 751 -13 648 -2 057
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,28 -1,15 -0,07 -0,27
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,28 -1,15 -0,07 -0,27
Stan na 2019-09-30 Stan na 2018-12-31 Stan na 2019-09-30 Stan na 2018-12-31

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close