Serwis
korporacyjny

Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży – ogółem 1 366 494 1 355 346 311 948 327 843
Zysk z działalności operacyjnej 10 325 67 361 2 357 16 294
Zysk (strata) brutto -16 176 49 387 -3 693 11 946
Zysk (strata) netto -25 047 36 006 -5 718 8 709
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej -25 002 35 989 -5 708 8 705
Całkowite dochody za okres -23 762 34 042 -5 424 8 234
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 82 972 50 964 18 941 12 328
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -58 732 -256 346 -13 408 -62 007
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 398 104 600 -5 570 25 302
Przepływy pieniężne netto, razem -158 -100 782 -36 -24 378
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,55 0,79 -0,13 0,19
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,55 0,79 -0,13 0,19
stan na 30/06/2016 stan na 31/12/2015 stan na 30/06/2016 stan na 31/12/2015
Aktywa, razem 3 094 147 3 198 370 699 163 750 527
Zobowiązania 1 743 381 1 801 119 393 940 422 649
Zobowiązania długoterminowe 1 320 121 1 302 808 298 299 305 716
Zobowiązania krótkoterminowe 423 260 498 311 95 641 116 933
Kapitał własny 1 350 766 1 397 251 305 223 327 878
Kapitał zakładowy 90 887 90 887 20 537 21 327
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,72 30,75 6,72 7,22
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,72 30,75 6,72 7,22
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 13 674 13 379 3 122 3 236
Zysk z działalności operacyjnej -2 615 -4 731 -597 -1 144
Zysk (strata) brutto -37 927 -11 199 -8 658 -2 709
Zysk (strata) netto -35 078 -9 118 -8 008 -2 206
Całkowity dochód za okres -35 078 -9 118 -8 008 -2 206
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 719 2 074 -392 502
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 87 658 -153 613 20 011 -37 157
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -671 -262 -153 -63
Przepływy pieniężne netto, razem 85 268 -151 801 19 465 -36 719
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,77 -0,20 -0,18 -0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,77 -0,20 -0,18 -0,05
stan na 30/06/2016 stan na 31/12/2015 stan na 30/06/2016 stan na 31/12/2015
Aktywa, razem 1 499 961 1 535 510 338 936 360 321
Zobowiązania 316 029 293 779 71 411 68 938
Zobowiązania długoterminowe 1 488 2 890 336 678

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close