Serwis
korporacyjny

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży – ogółem 934 513 139 474 223 074 33 122
Zysk z działalności operacyjnej 55 424 15 796 13 230 3 751
Zysk (strata) brutto 33 527 5 476 8 003 1 300
Zysk (strata) netto 31 255 5 914 7 461 1 404
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 31 345 5 958 7 482 1 415
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 79 505 90 708 18 978 21 541
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -337 708 -100 197 -80 613 -23 794
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 467 011 -45 636 111 478 -10 837
Przepływy pieniężne netto, razem 208 808 -55 125 49 844 -13 091
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 29 357 160 21 313 967 29 357 160 21 313 967
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 29 357 160 21 313 967 29 357 160 21 313 967
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,07 0,28 0,25 0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,07 0,28 0,25 0,07
Aktywa, razem 2 732 294 949 244 641 037 228 888
Zobowiązania 1 398 310 433 983 328 065 104 645
Zobowiązania długoterminowe 864 884 355 824 202 915 85 799
Zobowiązania krótkoterminowe 533 426 78 159 125 150 18 846
Kapitał własny 1 333 984 515 261 312 973 124 243
Kapitał zakładowy 90 887 42 628 21 323 10 279
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 21 313 967 45 443 547 21 313 967
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 21 313 967 45 443 547 21 313 967
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,35 24,17 6,89 5,83
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,35 24,17 6,89 5,83

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close