Serwis
korporacyjny

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży – ogółem 2 596 577 3 448 712 603 608 808 245
Zysk z działalności operacyjnej 180 647 95 787 41 994 22 449
Zysk (strata) brutto 136 879 40 693 31 819 9 537
Zysk (strata) netto 109 036 3 381 25 347 792
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 109 011 3 404 25 341 798
Całkowite dochody za okres 109 503 3 970 25 455 930
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 262 648 111 883 61 056 26 221
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -56 896 56 066 -13 226 13 140
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -171 877 -153 844 -39 955 -36 055
Przepływy pieniężne netto, razem 33 875 14 105 7 875 3 306
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,40 0,07 0,56 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,40 0,07 0,56 0,02
Stan na 2019-12-31 Stan na 2018-12-31 Stan na 2019-12-31 Stan na 2018-12-31
Aktywa, razem 2 479 761 3 054 282 582 309 710 298
Zobowiązania 1 184 517 1 868 541 278 154 434 544
Zobowiązania długoterminowe 939 429 954 389 220 601 221 951
Zobowiązania krótkoterminowe 245 088 914 152 57 553 212 593
Kapitał własny 1 295 244 1 185 741 304 155 275 754
Kapitał zakładowy 90 887 90 887 21 342 21 137
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,50 26,09 6,69 6,07
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,50 26,09 6,69 6,07

 

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close