Serwis Korporacyjny

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży – ogółem 1 811 346 2 596 577 404 846 603 608
Zysk z działalności operacyjnej 165 490 180 647 36 988 41 994
Zysk (strata) brutto 126 332 136 879 28 236 31 819
Zysk (strata) netto 108 486 109 036 24 247 25 347
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 110 551 109 011 24 709 25 341
Całkowite dochody za okres 123 124 109 503 27 519 25 455
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 204 157 262 648 45 630 61 056
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -353 748 -56 896 -79 065 -13 226
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 178 234 -171 877 39 836 -39 955
Przepływy pieniężne netto, razem 28 643 33 875 6 402 7 875
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,43 2,40 0,54 0,56
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,43 2,40 0,54 0,56
Stan na 2020-12-31 Stan na 2019-12-31 Stan na 2020-12-31 Stan na 2019-12-31
Aktywa, razem 3 018 449 2 479 761 654 080 582 309
Zobowiązania 1 600 081 1 184 517 346 728 278 154
Zobowiązania długoterminowe 1 189 190 939 429 257 690 220 601
Zobowiązania krótkoterminowe 410 891 245 088 89 038 57 553
Kapitał własny 1 418 368 1 295 244 307 352 304 155
Kapitał zakładowy 90 887 90 887 19 695 21 342
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 31,21 28,50 6,76 6,69
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 31,21 28,50 6,76 6,69

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close