Serwis
korporacyjny

Raport okresowy roczny za 2014 R

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy roczny za 2014 R

Raport okresowy roczny za 2014 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 20 589 62 884 4 915 14 933
Zysk z działalności operacyjnej -9 415 -7 592 -2 247 -1 803
Zysk (strata) brutto -22 364 -17 253 -5 338 -4 097
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -16 091 -12 790 -3 841 -3 037
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej -16 091 -12 790 -3 841 -3 037
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 172 8 491 -996 2 016
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -53 614 -160 272 -12 798 -38 061
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 239 529 37 358 57 177 8 872
Przepływy pieniężne netto, razem 181 743 -114 423 43 383 -27 173
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 29 357 160 21 313 967 29 357 160 21 313 967
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 29 357 160 21 313 967 29 357 160 21 313 967
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,55 -0,60 -0,13 -0,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,55 -0,60 -0,13 -0,14
Aktywa, razem 1 539 008 741 443 361 075 178 782
Zobowiązania 275 897 247 678 64 730 59 722
Zobowiązania długoterminowe 2 846 239 263 668 57 693
Zobowiązania krótkoterminowe 273 051 8 415 64 062 2 029
Kapitał własny 1 263 111 493 765 296 345 119 060
Kapitał zakładowy 90 887 42 628 21 323 10 279
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 21 313 967 45 443 547 21 313 967
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 21 313 967 45 443 547 21 313 967
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 27,80 23,17 6,52 5,59
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 27,80 23,17 6,52 5,59

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close