Serwis
korporacyjny

Raport okresowy roczny za 2015 R

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy roczny za 2015 R

Raport okresowy roczny za 2015 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
Przychody ze sprzedaży 32 115 20 589 7 674 4 915
Zysk z działalności operacyjnej -8 146 -9 415 -1 947 -2 247
Zysk (strata) brutto -25 250 -22 364 -6 034 -5 338
Zysk (strata) netto -20 696 -16 091 -4 946 -3 841
Całkowity dochód za okres -20 696 -16 091 -4 946 -3 841
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 066 -4 172 255 -996
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -170 844 -53 614 -40 825 -12 798
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 253 239 529 -1 255 57 177
Przepływy pieniężne netto, razem -175 031 181 743 -41 826 43 383
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 29 357 160 45 443 547 29 357 160
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 29 357 160 45 443 547 29 357 160
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,46 -0,55 -0,11 -0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,46 -0,55 -0,11 -0,13
stan na 31/12/2015 stan na 31/12/2014 stan na 31/12/2015 stan na 31/12/2014
Aktywa, razem 1 535 510 1 539 008 360 321 361 075
Zobowiązania 293 779 275 897 68 938 64 730
Zobowiązania długoterminowe 2 890 2 846 678 668
Zobowiązania krótkoterminowe 290 889 273 051 68 260 64 062
Kapitał własny 1 241 731 1 263 111 291 384 296 345
Kapitał zakładowy 90 887 90 887 21 327 21 323
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 27,32 27,80 6,41 6,52
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 27,32 27,80 6,41 6,52

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close