Serwis
korporacyjny

Skonsolidowany raport kwartalny Q1 2009

Kontrast
Wielkość liter - A +

Skonsolidowany raport kwartalny Q1 2009

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży – ogółem 36,523 26,781 7,941 7,528
II. Zysk z działalności operacyjnej 19,574 13,386 4,256 3,763
III. Zysk _strata_ brutto 30,731 13,971 6,681 3,927
IV. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej 24,054 11,008 5,230 3,094
V. Zysk _strata_ netto 24,054 11,008 5,230 3,094
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28,592 -4,693 6,216 -1,319
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11,586 4,736 2,519 1,331
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -25,506 -11,673 -5,545 -3,281
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 14,672 -11,630 3,190 -3,269
X. Aktywa, razem 612,135 481,531 130,205 136,574
XI. Zobowiązania 406,276 325,839 86,418 92,416
XII. Zobowiązania długoterminowe 330,750 278,544 70,353 79,002
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 75,526 47,295 16,065 13,414
XIV. Kapitał własny 205,859 155,692 43,788 44,158
XV. Kapitał zakładowy 37,596 37,310 7,997 10,582
XVI. Średnia ważona liczba akcji _w szt._ 18,702,700 18,537,371 18,702,700 18,537,371
XVII. 18,702,700 18,537,371 18,702,700 18,537,371
XVIII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 1.29 0.59 0.28 0.17
XIX. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 1.29 0.59 0.28 0.17
XX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 11.01 8.40 2.34 2.38
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 11.01 8.40 2.34 2.38
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody ze sprzedaży 18,037 3,811 3,922 1,071
XXIII. Zysk z działalności operacyjnej 9,775 -1,220 2,125 -343
XXIV. Zysk _strata_ brutto 21,167 -936 4,602 -263
XXV. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej 12,972 -3,270 2,820 -919
XXVI. Zysk _strata_ netto 12,972 -3,270 2,820 -919
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -975 -15,239 -212 -4,284
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2,015 454 438 128
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -732 -1,240 -159 -349
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem 308 -16,025 67 -4,505
XXXI. Aktywa, razem 195,707 148,087 41,628 42,001
XXXII. Zobowiązania 26,637 35,225 5,666 9,991
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 11,925 13,427 2,537 3,808
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 14,712 21,798 3,129 6,182
XXXV. Kapitał własny 169,070 112,862 35,962 32,010
XXXVI. Kapitał zakładowy 37,596 37,310 37,596 37,310
XXXVII. Średnia ważona liczba akcji _w szt._ 18,702,700 18,537,371 18,702,700 18,537,371
XXXVIII. średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 18,702,700 18,537,371 18,702,700 18,537,371
XXXIX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0.69 -0.18 0.15 -0.05
XL. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0.69 -0.18 0.15 -0.05
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 9.04 6.09 1.92 1.73
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 9.04 6.09 1.92 1.73
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close