Serwis
korporacyjny

Skonsolidowany raport kwartalny

Kontrast
Wielkość liter - A +

Skonsolidowany raport kwartalny

YBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 1 1 1

kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y)

narastająco narastająco narastająco narastająco

/ 2005 / 2004 / 2005 / 2004

okres od okres od okres od okres od

2005-01-01 2004-01-01 2005-01-01 2004-01-01

do 2005-03- do 2004-03- do 2005-03- do 2004-03-

31 31 31 31

 

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

I. Przychody netto ze 19 245 16 821 4 793 3 509

sprzedaży produktów, towarów

i materiałów

II. Zysk (strata) z 7 017 5 462 1 748 1 139

działalności operacyjnej

III. Zysk (strata) brutto 7 294 6 701 1 817 1 398

IV. Zysk (strata) netto 5 578 5 054 1 389 1 054

V. Przepływy pieniężne netto -1 777 14 247 -443 2 972

z działalności operacyjnej

VI. Przepływy pieniężne netto 3 855 -3 371 960 -703

z działalności inwestycyjnej

VII. Przepływy pieniężne -6 267 -1 940 -1 561 -405

netto z działalności

finansowej

VIII. Przepływy pieniężne -4 189 8 936 -1 043 1 864

netto, razem

IX. Aktywa, razem 345 564 365 115 84 620 76 939

X. Zobowiązania i rezerwy na 238 517 265 714 58 407 55 993

zobowiązania

XI. Zobowiązania 207 540 231 032 50 822 48 684

długoterminowe

XII. Zobowiązania 23 342 28 941 5 716 6 099

krótkoterminowe

XIII. Kapitał własny 107 047 99 401 26 213 20 946

XIV. Kapitał zakładowy 35 865 35 865 8 782 7 558

XV. Liczba akcji (w szt.) 17 932 392 747 183 17 932 392 747 183

XVI. Zysk (strata) na jedną 0,40 9,71 0,10 2,03

akcję zwykłą (w zł/ EUR)

XVII. Rozwodniony zysk 0,39 9,71 0,10 2,03

(strata) na jedną akcję

zwykłą (w zł/EUR)

XVIII. Wartość księgowa na 5,97 133,03 1,46 28,03

jedną akcję (w zł/EUR)

XIX. Rozwodniona wartość 5,88 133,03 1,44 28,03

księgowa na jedną akcję (w

zł/EUR)

 

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

 

XX. Przychody netto ze 8 548 9 189 2 129 1 917

sprzedaży produktów, towarów

i materiałów

XXI. Zysk (strata) z -1 466 400 -365 83

działalności operacyjnej

XXII. Zysk (strata) brutto -1 700 683 -423 142

XXIII. Zysk (strata) netto -3 412 -964 -850 -201

XXIV. Przepływy pieniężne -3 549 4 292 -884 895

netto z działalności

operacyjnej

XXV. Przepływy pieniężne 15 106 4 22

netto z działalności

inwestycyjnej

XXVI. Przepływy pieniężne -1 032 -904 -257 -189

netto z działalności

finansowej

XXVII. Przepływy pieniężne -4 566 3 494 -1 137 729

netto, razem

XXVIII. Aktywa, razem 123 891 117 791 30 338 24 822

XXIX. Zobowiązania i rezerwy 34 958 43 780 8 560 9 226

na zobowiązania

XXX. Zobowiązania 15 979 18 280 3 913 3 852

długoterminowe

XXXI. Zobowiązania 13 270 20 787 3 250 4 380

krótkoterminowe

XXXII. Kapitał własny 88 933 74 011 21 778 15 596

XXXIII. Kapitał zakładowy 35 865 35 865 8 782 7 558

XXXIV. Liczba akcji (w szt.) 17 932 392 747 183 17 932 392 747 183

XXXV. Zysk (strata) na jedną 0,80 -13,06 0,20 -2,72

akcję zwykłą (w zł/ EUR)

XXXVI. Rozwodniony zysk 0,79 -13,06 0,20 -2,72

(strata) na jedną akcję

zwykłą (w zł/EUR)

XXXVII. Wartość księgowa na 4,96 99,05 1,21 20,87

jedną akcję (w zł/EUR)

XXXVIII. Rozwodniona wartość 4,89 99,05 1,20 20,87

księgowa na jedną akcję (w

zł/EUR)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close