Serwis
korporacyjny

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q1 2010...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q1 2010 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2010 QSr

Pozycja 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

dane dotyczące skróconego skonsolid

owanego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży – ogółem 33,389 36,523 8,417 7,941

Zysk z działalności operacyjnej 14,211 19,574 3,582 4,256

Zysk (strata) brutto 13,442 30,731 3,389 6,681

Zysk (strata) netto z działalności 10,540 24,054 2,657 5,230

kontynuowanej

Zysk (strata) netto przypisany jedn 10,513 24,056 2,650 5,230

ostce dominującej

Przepływy pieniężne netto z działal -2,052 28,592 -517 6,216

ności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal -8,340 11,586 -2,102 2,519

ności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal -4,792 -25,506 -1,208 -5,545

ności finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem -15,184 14,672 -3,828 3,190

Średnia ważona liczba akcji (w szt. 19,394,930 18,702,700 19,394,930 18,702,700

)

średnia ważona rozwodniona ilość ak 19,394,930 18,702,700 19,394,930 18,702,700

cji zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0.54 1.29 0.14 0.28

(w zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną 0.54 1.29 0.14 0.28

akcję zwykłą (w zł/EUR)

na2010-03-31 na2009-12-31 na2010-03-31 na2009-12-31

Aktywa, razem 652,791 664,986 169,021 141,447

Zobowiązania 405,960 429,645 105,111 91,389

Zobowiązania długoterminowe 331,728 354,717 85,891 75,451

Zobowiązania krótkoterminowe 74,232 74,928 19,220 15,938

Kapitał własny 246,831 235,341 63,909 50,059

Kapitał zakładowy 38,844 38,519 10,057 8,193

Liczba akcji (w szt.) 19,422,035 19,259,406 19,422,035 19,259,406

Rozwodniona ilość akcji zwykłych 19,422,035 19,259,406 19,422,035 19,259,406

Wartość księgowa na jedną akcję (w 12.71 12.22 3.29 2.60

zł/EUR)

Rozwodniona wartość księgowa na jed 12.71 12.22 3.29 2.60

ną akcję (w zł/EUR)

dane dotyczące jednostkowego sprawo

zdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 3,939 18,037 993 3,922

Zysk z działalności operacyjnej 4,776 9,775 1,204 2,125

Zysk (strata) brutto 4,905 21,167 1,236 4,602

Zysk (strata) netto z działalności 1,861 12,972 469 2,820

kontynuowanej

Zysk (strata) netto przypisany jedn 1,861 12,972 469 2,820

ostce dominującej

Przepływy pieniężne netto z działal -8,936 -975 -2,253 -212

ności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal -2,949 2,015 -743 438

ności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal 2,093 -732 528 -159

ności finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem -9,792 308 -2,468 67

Średnia ważona liczba akcji (w szt. 19,394,930 18,702,700 19,394,930 18,702,700

)

średnia ważona rozwodniona ilość ak 19,394,930 18,702,700 19,394,930 18,702,700

cji zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0.10 0.69 0.02 0.15

(w zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną 0.10 0.69 0.02 0.15

akcję zwykłą (w zł/EUR)

Objaśnienia kolumn

1 – 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

2 – 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31

3 – 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

4 – 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close