Serwis
korporacyjny

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q1 2011...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q1 2011 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2011 QSr

Pozycja 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

dane dotyczące skróconego skonsolid

owanego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży – ogółem 37327 33389 9392 8417

Zysk z działalności operacyjnej 17835 14211 4488 3582

Zysk (strata) brutto 17854 13442 4492 3389

Zysk (strata) netto z działalności 14143 10540 3559 2657

kontynuowanej

Zysk (strata) netto przypisany jedn 14095 10513 3547 2650

ostce dominującej

Przepływy pieniężne netto z działal 51486 -2052 12955 -517

ności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal -7184 -8340 -1808 -2102

ności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal 40635 -4792 10225 -1208

ności finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 84937 -15184 21372 -3828

Średnia ważona liczba akcji (w szt. 19743967 19394930 19743967 19394930

)

średnia ważona rozwodniona ilość ak 19743967 19394930 19743967 19394930

cji zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,71 0,54 0,18 0,14

(w zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną 0,71 0,54 0,18 0,14

akcję zwykłą (w zł/EUR)

Aktywa, razem 845009 812128 210626 210276

Zobowiązania 480102 507812 119669 131483

Zobowiązania długoterminowe 397855 388056 99169 100475

Zobowiązania krótkoterminowe 82247 119756 20501 31007

Kapitał własny 364907 304316 90956 78793

Kapitał zakładowy 39488 39488 9843 10224

Liczba akcji (w szt.) 19743967 19743967 19743967 19743967

Rozwodniona ilość akcji zwykłych 19743967 19743967 19743967 19743967

Wartość księgowa na jedną akcję (w 18,48 15,41 4,61 3,99

zł/EUR)

Rozwodniona wartość księgowa na jed 18,48 15,41 4,61 3,99

ną akcję (w zł/EUR)

zdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 1013 3939 255 993

Zysk z działalności operacyjnej -2613 4776 -657 1204

Zysk (strata) brutto -2180 4905 -549 1236

Zysk (strata) netto z działalności -5483 1861 -1380 469

kontynuowanej

Zysk (strata) netto przypisany jedn -5483 1861 -1380 469

ostce dominującej

Przepływy pieniężne netto z działal 31023 -8936 7806 -2253

ności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal 21441 -2949 5395 -743

ności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal 41539 2093 10452 528

ności finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 94003 -9792 23653 -2468

Średnia ważona liczba akcji (w szt. 19743967 19394930 19743967 19394930

)

średnia ważona rozwodniona ilość ak 19743967 19394930 19743967 19394930

cji zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,28 0,10 -0,07 0,02

(w zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną -0,28 0,10 -0,07 0,02

akcję zwykłą (w zł/EUR)

Aktywa, razem 357320 332225 89065 86020

Zobowiązania 52420 67188 13066 17396

Zobowiązania długoterminowe 12912 12255 3218 3173

Zobowiązania krótkoterminowe 39508 54933 9848 14223

 

Objaśnienia kolumn

1 – 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

2 – 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

3 – 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

4 – 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close