Serwis
korporacyjny

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q1 2012...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q1 2012 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2012 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży – ogółem 36 683 17 761 8 786 4 469
Zysk z działalności operacyjnej 13 115 2 272 3 141 572
Zysk (strata) brutto 13 596 1 199 3 257 302
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 7 111 -2 512 1 703 -632
Zysk brutto działalność zaniechana (zysk netto na tym samym poziomie bez obciążeń podatkowych, które ponosi jednostka dominująca) 18 375 16 655 4 401 4 191
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 25 465 14 095 6 099 3 547
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -49 396 51 486 -11 831 12 955
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -31 018 -7 184 -7 429 -1 808
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 36 998 40 635 8 862 10 225
Przepływy pieniężne netto, razem -43 416 84 937 -10 399 21 372
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 21 313 967 19 743 967 21 313 967 19 743 967
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 19 743 967 21 313 967 19 743 967
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,19 0,71 0,29 0,18
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,19 0,71 0,29 0,18
stan na 31-03-2012 stan na 31-12-2011 stan na 31-03-2012 stan na 31-12-2011
Aktywa, razem 1 148 193 1 163 552 275 902 290 025
w tym Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży 334 886 0 80 470 0
Zobowiązania 699 717 740 411 168 137 184 554
Zobowiązania długoterminowe 349 581 504 386 84 002 125 722
w tym Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zakwalifikowana jako przeznaczona do sprzedaży 12 833 0 3 084 0
Zobowiązania krótkoterminowe 350 136 236 025 84 135 58 831
Kapitał własny 448 476 423 141 107 765 105 471
Kapitał zakładowy 42 628 42 628 10 243 10 625
Zobowiązania związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 248 474 0 59 706 0
Liczba akcji (w szt.) 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 21,04 19,85 5,06 4,95
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 21,04 19,85 5,06 4,95
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego 1 kwartał 2012 1 kwartał 2011 1 kwartał 2012 1 kwartał 2011
Przychody ze sprzedaży 1 077 1 013 258 255
Zysk z działalności operacyjnej -3 143 -2 613 -753 -657
Zysk (strata) brutto 51 534 -2 180 12 343 -549
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 47 801 -5 483 11 449 -1 380
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 47 801 -5 483 11 449 -1 380
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -44 104 31 023 -10 564 7 806
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 001 21 441 -240 5 395
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -655 41 539 -157 10 452
Przepływy pieniężne netto, razem -45 760 94 003 -10 960 23 653
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 21 313 967 19 743 967 21 313 967 19 743 967
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 19 743 967 21 313 967 19 743 967
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,24 -0,28 0,54 -0,07

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close