Serwis
korporacyjny

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q1 2013...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q1 2013 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży – ogółem 38 494 36 683 9 223 8 786
Zysk z działalności operacyjnej 6 616 13 115 1 585 3 141
Zysk (strata) brutto 5 409 13 596 1 296 3 257
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 4 997 10 662 1 197 2 554
Zysk netto działalność zaniechana 0 14 824 0 3 551
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 5 017 25 465 1 202 6 099
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -39 851 -40 628 -9 548 -9 731
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 375 -15 693 -329 -3 759
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 032 17 946 -2 164 4 298
Przepływy pieniężne netto, razem -50 258 -38 375 -12 041 -9 192
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,24 1,19 0,06 0,29
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,24 1,19 0,06 0,29
stan na 31-03-2013 stan na 31-12-2012 stan na 31-03-2013 stan na 31-12-2012
Aktywa, razem 977 881 1 023 870 234 088 246 028
Zobowiązania 461 302 512 240 110 428 123 087
Zobowiązania długoterminowe 331 198 325 427 79 283 78 198
Zobowiązania krótkoterminowe 130 104 186 813 31 145 44 890
Kapitał własny 516 579 511 630 123 660 122 941
Kapitał zakładowy 42 628 42 628 10 204 10 243
Liczba akcji (w szt.) 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,24 24,00 5,80 5,77
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,24 24,00 5,80 5,77
I kwartał 2013 I kwartał 2012 I kwartał 2013 I kwartał 2012
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 1 225 1 077 293 258
Zysk z działalności operacyjnej -1 957 -3 143 -469 -753
Zysk (strata) brutto -3 672 51 534 -880 12 343
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -2 857 47 801 -685 11 449
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej -2 857 47 801 -685 11 449
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -47 415 -44 104 -11 360 -10 564
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 817 -1 001 -2 112 -240
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -66 -655 -16 -157
Przepływy pieniężne netto, razem -56 298 -45 760 -13 488 -10 960
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,13 2,24 -0,03 0,54
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,13 2,24 -0,03 0,54
stan na 31-03-2013 stan na 31-12-2012 stan na 31-03-2013 stan na 31-03-2012
Aktywa, razem 704 470 748 166 168 638 179 778
Zobowiązania 200 772 241 611 48 061 58 057

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close