Serwis
korporacyjny

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q1 2014

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q1 2014

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży – ogółem 42 200 38 494 10 073 9 223
Zysk z działalności operacyjnej 10 367 6 616 2 475 1 585
Zysk (strata) brutto 5 492 5 409 1 311 1 296
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 5 671 4 997 1 354 1 197
Zysk netto działalność zaniechana 0 0 0 0
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 5 707 5 017 1 362 1 202
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 445 -39 851 5 596 -9 548
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 688 -1 375 -5 416 -329
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 599 -9 032 -3 485 -2 164
Przepływy pieniężne netto, razem -13 842 -50 258 -3 304 -12 041
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,27 0,24 0,06 0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,27 0,24 0,06 0,06
stan na 2014-03-31 stan na 2013-12-31 stan na 2014-03-31 stan na 2013-12-31
Aktywa, razem 945 484 949 244 226 664 228 888
Zobowiązania 424 386 433 983 101 740 104 645
Zobowiązania długoterminowe 364 452 355 824 87 371 85 799
Zobowiązania krótkoterminowe 59 934 78 159 14 368 18 846
Kapitał własny 521 098 515 261 124 925 124 243
Kapitał zakładowy 42 628 42 628 10 219 10 279
Liczba akcji (w szt.) 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,45 24,17 5,86 5,83
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,45 24,17 5,86 5,83
1 kwartał 2014 1 kwartał 2013 1 kwartał 2014 1 kwartał 2013
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 1 348 1 225 322 293
Zysk z działalności operacyjnej -1 753 -1 957 -418 -469
Zysk (strata) brutto -6 432 -3 672 -1 535 -880
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -5 023 -2 857 -1 199 -685
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej -5 023 -2 857 -1 199 -685
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 774 -47 415 901 -11 360
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 340 -8 817 -1 752 -2 112
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -173 -66 -41 -16
Przepływy pieniężne netto, razem -3 739 -56 298 -892 -13 488
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,24 -0,13 -0,06 -0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,24 -0,13 -0,06 -0,03
stan na 2014-03-31 stan na 2013-12-31 stan na 2014-03-31 stan na 2013-12-31
Aktywa, razem 740 330 741 443 177 482 178 782
Zobowiązania 251 589 247 678 60 314

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close