Serwis
korporacyjny

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q3 2010...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q3 2010 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2010 QSr

Pozycja 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

dane dotyczące skróconego skonsolid

owanego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży – ogółem 104189 80420 26030 18280

Zysk z działalności operacyjnej 46661 35321 11657 8029

Zysk (strata) brutto 47543 55431 11878 12600

Zysk (strata) netto z działalności 37645 43821 9405 9961

kontynuowanej

Zysk (strata) netto przypisany jedn 37554 43787 9382 9953

ostce dominującej

Przepływy pieniężne netto z działal 23314 37800 5825 8592

ności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal -83909 -25412 -20963 -5776

ności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal 44341 49179 11078 11179

ności finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem -16254 61567 -4061 13995

Średnia ważona liczba akcji (w szt. 19546802 18702700 19546802 18702700

)

średnia ważona rozwodniona ilość ak 19546802 18702700 19546802 18702700

cji zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,92 2,34 0,48 0,53

(w zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną 1,92 2,34 0,48 0,53

akcję zwykłą (w zł/EUR)

na2010-09-30 na2009-12-31 na2010-09-30 na2009-12-31

Aktywa, razem 750821 664986 188317 157483

Zobowiązania 469571 429645 117776 101749

Zobowiązania długoterminowe 384609 354717 96466 84004

Zobowiązania krótkoterminowe 84962 74928 21310 17745

Kapitał własny 281250 235341 70542 55734

Kapitał zakładowy 39488 38519 9904 9122

Liczba akcji (w szt.) 19421906 19259406 19421906 19259406

Rozwodniona ilość akcji zwykłych 19421906 19259406 19421906 19259406

Wartość księgowa na jedną akcję (w 14,48 12,22 3,63 2,89

zł/EUR)

Rozwodniona wartość księgowa na jed 14,48 12,22 3,63 2,89

ną akcję (w zł/EUR)

dane dotyczące jednostkowego sprawo

zdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 26890 24957 6718 5673

Zysk z działalności operacyjnej 6060 6543 1514 1487

Zysk (strata) brutto 39572 21990 9886 4999

Zysk (strata) netto z działalności 29830 10398 7452 2364

kontynuowanej

Zysk (strata) netto przypisany jedn 29830 10398 7452 2364

ostce dominującej

Przepływy pieniężne netto z działal -5685 -7933 -1420 -1803

ności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal -1037 -13416 -259 -3050

ności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal 3298 15847 824 3602

ności finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem -3424 -5502 -855 -1251

Średnia ważona liczba akcji (w szt. 19546802 18702700 19546802 18702700

)

średnia ważona rozwodniona ilość ak 19546802 18702700 19546802 18702700

cji zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,53 0,56 0,38 0,13

(w zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną 1,53 0,56 0,38 0,13

akcję zwykłą (w zł/EUR)

na2010-09-30 na2009-12-31 na2010-09-30 na2009-12-31

Aktywa, razem 280994 234839 70478 55615

Zobowiązania 35643 27697 8940 6559

Zobowiązania długoterminowe 16423 14910 4119 3531

Zobowiązania krótkoterminowe 19220 12787 4821 3028

 

Objaśnienia kolumn

1 – 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

2 – 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30

3 – 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

4 – 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close