Serwis
korporacyjny

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q3 2012...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q3 2012 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2012 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży – ogółem 89 004 49 056 21 217 12 137
Zysk z działalności operacyjnej 9 946 1 032 2 371 255
Zysk (strata) brutto 7 309 -5 314 1 742 -1 315
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 6 693 -4 949 1 596 -1 224
Zysk netto działalność zaniechana 76 239 34 168 18 174 8 453
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 82 868 29 090 19 755 7 197
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -14 933 39 053 -3 560 9 662
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 133 326 -150 014 31 783 -37 115
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 37 683 195 583 8 983 48 389
Przepływy pieniężne netto, razem 156 076 84 622 37 207 20 936
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 21 313 967 20 790 633 21 313 967 20 790 633
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 20 790 633 21 313 967 20 790 633
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,89 1,40 0,93 0,35
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,89 1,40 0,93 0,35
stan na 30-09-2012 stan na 31-12-2011 stan na 30-09-2012 stan na 31-12-2011
Aktywa, razem 999 089 1 163 552 242 863 263 772
Zobowiązania 497 832 740 411 121 015 167 848
Zobowiązania długoterminowe 400 063 504 386 97 249 114 342
Zobowiązania krótkoterminowe 97 769 236 025 23 766 53 506
Kapitał własny 501 257 423 141 121 848 95 924
Kapitał zakładowy 42 628 42 628 10 362 9 664
Liczba akcji (w szt.) 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,52 19,85 5,72 4,50
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,52 19,85 5,72 4,50
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego 3 kwartały 2012 3 kwartały 2011 3 kwartały 2012 3 kwartały 2011
Przychody ze sprzedaży 5 068 2 965 1 208 734
Zysk z działalności operacyjnej -14 509 -8 721 -3 459 -2 158
Zysk (strata) brutto 133 014 42 077 31 709 10 410
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 127 741 33 877 30 452 8 381
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 127 741 33 877 30 452 8 381
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -33 050 16 204 -7 879 4 009
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 131 467 39 789 31 340 9 844
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 388 39 966 -331 9 888
Przepływy pieniężne netto, razem 97 029 95 959 23 131 23 741
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 21 313 967 20 790 633 21 313 967 20 790 633
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 20 790 633 21 313 967 20 790 633
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 5,99 1,63 1,43 0,40
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,99 1,63 1,43 0,40
stan na 30-09-2012 stan na 31-12-2011 stan na 30-09-2012 stan na 31-12-2011
Aktywa, razem 535 065 463 536 130 066 105 082
Zobowiązania 35 030 87 179 8 515 19 763

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close