Serwis
korporacyjny

Raport okresowy QSr

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy QSr

1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

 

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

Przychody ze sprzedaży 45691 46255 11665 11398

Zysk z działalności operacyjnej -2218 11080 -566 2730

Zysk (strata) brutto 385 10625 98 2618

Zysk (strata) netto z działalności kont -471 8443 -120 2080

ynuowanej

Zysk (strata) netto -471 8443 -120 2080

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 17217 3997 4395 985

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -17254 7641 -4405 1883

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -6470 -2205 -1652 -543

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem -6507 9433 -1661 2324

Aktywa, razem 413702 348581 103854 89001

Zobowiązania 310041 237861 77831 60732

Zobowiązania długoterminowe 252593 212562 63410 54272

Zobowiązania krótkoterminowe 57449 25299 14422 6459

Kapitał własny 103661 110719 26023 28269

Kapitał zakładowy 36511 36230 9166 9250

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18255581 17932392 18255581 17932392

średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18255581 17932392 18255581 17932392

zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w -0,03 0,47 -0,01 0,12

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj -0,03 0,47 -0,01 0,12

ę zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 5,68 6,17 1,43 1,58

UR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 5,68 6,17 1,43 1,58

kcję (w zł/EUR)

 

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

 

Przychody ze sprzedaży 14098 22604 3599 5570

Zysk z działalności operacyjnej -17513 -6157 -4471 -1517

Zysk (strata) brutto 1832 2804 468 691

Zysk (strata) netto z działalności kont 1987 622 507 153

ynuowanej

Zysk (strata) netto 1987 622 507 153

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -2912 -6100 -743 -1503

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 4601 15467 1175 3811

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -11015 -2904 -2812 -716

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem -9326 6463 -2381 1593

Aktywa, razem 118100 125556 29647 32057

Zobowiązania 30474 31392 7650 8015

Zobowiązania długoterminowe 20464 19409 5137 4956

Zobowiązania krótkoterminowe 10010 11983 2513 3060

Kapitał własny 87626 94163 21997 24042

Kapitał zakładowy 36511 36230 36511 36230

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18255581 17932392 18255581 17932392

średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18255581 17932392 18255581 17932392

zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,11 0,03 0,03 0,01

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 0,11 0,03 0,03 0,01

ę zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 4,80 5,25 1,20 1,34

UR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 4,80 5,25 1,20 1,34

kcję (w zł/EUR)

 

 

Objaśnienia kolumn

1 – 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

2 – 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30

3 – 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

4 – 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close