Serwis
korporacyjny

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2011...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2011 RS

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2011 RS

Pozycja 1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

dane dotyczące skróconego skonsolid

owanego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży – ogółem 215964 175966 52158 43944

Zysk z działalności operacyjnej 93455 78971 22571 19721

Zysk (strata) brutto 87602 79714 21157 19907

Zysk (strata) netto z działalności 69773 61669 16851 15400

kontynuowanej

Zysk (strata) netto przypisany jedn 69633 61563 16817 15374

ostce dominującej

Przepływy pieniężne netto z działal 50152 22260 12112 5559

ności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal -156407 -87238 -37774 -21786

ności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal 191212 53069 46180 13253

ności finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 84957 -11909 20518 -2974

Średnia ważona liczba akcji (w szt. 20790633 19506422 20790633 19506422

)

średnia ważona rozwodniona ilość ak 20790633 19506422 20790633 19506422

cji zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 3,35 3,16 0,81 0,79

(w zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną 3,35 3,16 0,81 0,79

akcję zwykłą (w zł/EUR)

31-12-2011 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2010

Aktywa, razem 1163552 812128 263438 205067

Zobowiązania 740411 507812 167635 128226

Zobowiązania długoterminowe 504386 388056 114197 97987

Zobowiązania krótkoterminowe 236025 119756 53438 30239

Kapitał własny 423141 304316 95803 76842

Kapitał zakładowy 42628 39488 9651 9971

Liczba akcji (w szt.) 21313967 19743967 21313967 19743967

Rozwodniona ilość akcji zwykłych 21313967 19743967 21313967 19743967

Wartość księgowa na jedną akcję (w 19,85 15,41 4,49 3,89

zł/EUR)

Rozwodniona wartość księgowa na jed 19,85 15,41 4,49 3,89

ną akcję (w zł/EUR)

 

Objaśnienia kolumn

1 – 2011

2 – 2010

3 – 2011

4 – 2010

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close