Serwis
korporacyjny

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2012...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2012 RS

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2012 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży – ogółem 131 768 147 460 31 572 35 613
Zysk z działalności operacyjnej 17 139 49 371 4 107 11 924
Zysk (strata) brutto 15 189 35 715 3 639 8 626
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 17 176 27 860 4 115 6 729
Zysk netto działalność zaniechana 76 239 41 913 18 267 10 123
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 93 350 69 633 22 367 16 817
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -28 016 50 152 -6 713 12 112
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 132 441 -156 407 31 733 -37 774
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 27 188 191 212 6 514 46 180
Przepływy pieniężne netto, razem 131 613 84 957 31 535 20 518
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 21 313 967 20 790 633 21 313 967 20 790 633
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 20 790 633 21 313 967 20 790 633
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 4,38 3,35 1,05 0,81
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,38 3,35 1,05 0,81
Aktywa, razem 1 023 870 1 163 552 250 445 263 438
Zobowiązania 512 240 740 411 125 297 167 635
Zobowiązania długoterminowe 325 427 504 386 79 602 114 197
Zobowiązania krótkoterminowe 186 813 236 025 45 696 53 438
Kapitał własny 511 630 423 141 125 148 95 803
Kapitał zakładowy 42 628 42 628 10 427 9 651
Liczba akcji (w szt.) 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,00 19,85 5,87 4,49
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,00 19,85 5,87 4,49

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close