Serwis
korporacyjny

Raport okresowy roczny za 2011 R

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy roczny za 2011 R

Raport okresowy roczny za 2011 R

Pozycja 1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

dane dotyczące jednostkowego sprawo

zdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 82739 73095 19983 18254

Zysk z działalności operacyjnej 38407 28856 9276 7206

Zysk (strata) brutto 83789 64202 20236 16033

Zysk (strata) netto z działalności 66066 47345 15956 11823

kontynuowanej

Zysk (strata) netto przypisany jedn 66066 47345 15956 11823

ostce dominującej

Przepływy pieniężne netto z działal 5567 -18693 1345 -4668

ności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal 44822 12449 10825 3109

ności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal 39205 2560 9469 639

ności finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 89594 -3684 21638 -920

Średnia ważona liczba akcji (w szt. 20790633 19506422 20790633 19506422

)

średnia ważona rozwodniona ilość ak 20790633 19506422 20790633 19506422

cji zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 3,18 2,43 0,77 0,61

(w zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną 3,18 2,43 0,77 0,61

akcję zwykłą (w zł/EUR)

31-12-2011 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2010

Aktywa, razem 463536 332225 104948 83889

Zobowiązania 87179 67188 19738 16965

Zobowiązania długoterminowe 8202 12255 1857 3094

Zobowiązania krótkoterminowe 78977 54933 17881 13871

Kapitał własny 376357 265037 85210 66923

Kapitał zakładowy 42628 39488 42628 39488

Liczba akcji (w szt.) 21313967 19743967 21313967 19743967

Rozwodniona ilość akcji zwykłych 21313967 19743967 21313967 19743967

Wartość księgowa na jedną akcję (w 17,66 13,42 4,00 3,39

zł/EUR)

Rozwodniona wartość księgowa na jed 17,66 13,42 4,00 3,39

ną akcję (w zł/EUR)

 

Objaśnienia kolumn

1 – 2011

2 – 2010

3 – 2011

4 – 2010

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close