Serwis
korporacyjny

Raport okresowy roczny za 2013 R

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy roczny za 2013 R

Raport okresowy roczny za 2013 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 62 884 16 336 14 933 3 914
Zysk z działalności operacyjnej -7 592 -12 524 -1 803 -3 001
Zysk (strata) brutto -17 253 136 214 -4 097 32 637
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -12 790 134 261 -3 037 32 169
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej -12 790 134 261 -3 037 32 169
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 491 34 759 2 016 8 328
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -160 272 -162 325 -38 061 -38 893
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 37 358 177 982 8 872 42 645
Przepływy pieniężne netto, razem -114 423 50 416 -27 173 12 080
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,60 6,30 -0,14 1,51
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,60 6,30 -0,14 1,51
Aktywa, razem 741 443 748 166 178 782 183 006
Zobowiązania 247 678 241 611 59 722 59 100
Zobowiązania długoterminowe 239 263 188 012 57 693 45 989
Zobowiązania krótkoterminowe 8 415 53 599 2 029 13 111
Kapitał własny 493 765 506 555 119 060 123 907
Kapitał zakładowy 42 628 42 628 42 628 42 628
Liczba akcji (w szt.) 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,17 23,77 5,59 5,81
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,17 23,77 5,59 5,81

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close