Serwis
korporacyjny

Raport roczny

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport roczny

1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody ze sprzedaży 17628 33173 4526 8241

Zysk z działalności operacyjnej -18263 -7246 -4689 -1800

Zysk (strata) brutto 901 2041 231 507

Zysk (strata) netto z działalności kont 325 -417 83 -104

ynuowanej

Zysk (strata) netto 325 -417 83 -104

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -6633 1225 -1703 304

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 5227 -13018 1342 -3234

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -11484 299 -2948 74

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem -12890 -11494 -3309 -2855

Aktywa, razem 123401 133812 32209 34703

Zobowiązania 36312 40684 9478 10551

Zobowiązania długoterminowe 18353 23357 4790 6058

Zobowiązania krótkoterminowe 17959 17327 4688 4494

Kapitał własny 87089 93128 22732 24152

Kapitał zakładowy 36979 36369 36979 36369

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18255142 18050422 18255142 18050422

średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18255142 18050422 18255142 18050422

zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,02 -0,02 0,00 -0,01

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 0,02 -0,02 0,00 -0,01

ę zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 4,77 5,16 1,25 1,34

UR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 4,77 5,16 1,25 1,34

kcję (w zł/EUR)

 

 

Objaśnienia kolumn

1 – 2006

2 – 2005

3 – 2006

4 – 2005

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close